โครงการในแผนงาน

Last updated: Mar 8, 2011  |  4962 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการในแผนงาน

แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ เป็นแผนงานฯที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการ
สนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดทำขึ้นเพื่อขยายผลต่อยอดจากการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ให้สามารถครอบคลุมประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพประเด็นอื่นๆ อาทิ ประเด็นด้านการดื่มสุรา การพนัน และการ
เกิดอุบัติเหตุ เพื่อยกระดับสถานประกอบการปลอดบุหรี่ตามแผนงานเดิมให้เป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการ
ผนวกประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพดังที่กล่าวข้างต้นประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือทั้งหมด เข้าไปในกระบวนการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ด้วย พร้อมๆ กับการดำเนินงานงานด้านการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ แผนงานฯ
ได้จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ การทดลองใช้เครื่องมือด้วยการจัดการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ รวมทั้งศึกษาแนวทางในการบูรการประเด็นสาระที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ
อื่นๆ เข้าไปในกระบวนการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รูปแบบ/วิธีการดำเนินงานสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ สำหรับใช้เป็นต้นแบบในการผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมสุขภาวะ ในที่สุด ดังนั้นแผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ จึงประกอบด้วยการจัดทำโครงการต่างๆ 3 โครงการ ดังต่อไปนี้1. โครงการพัฒนาเครื่องมือในการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่
2. โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) ของบุคลากร ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

Powered by MakeWebEasy.com