โครงการพัฒนาการดำเนินงานเชิงบูรณาการ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ

Last updated: May 16, 2014  |  2810 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการพัฒนาการดำเนินงานเชิงบูรณาการ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ

 
โครงการพัฒนาการดำเนินงานเชิงบูรณาการ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ
 
     เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม และพัฒนาความเชื่อมโยง/การบูรณาการ/การเผยแพร่การดำเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ (ประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือทุกประเด็น) ในสถานประกอบการ  เข้าสู่การดำเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลสถานประกอบการ เช่น หน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแลให้การดำเนินงานของสถานประกอบการเป็นไปตามกฎหมาย (สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ) หน่วยงานที่มีบทบาทในการคุ้มครองแรงงาน (กองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ฯลฯ) แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการ (แผนงาน Happy Workplace) ภาคีเครือข่ายทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (เครือข่ายสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ฯลฯ) ประกอบด้วยการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
 
 • การศึกษาแนวทางในการดำเนินงานเชิงบูรณาการกับองค์กร/หน่วยงานเป้าหมาย
 • ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ให้เกิดการรวมตัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำงานร่วมกันของสถานประกอบการปลอดบุหรี่และสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการใน 2 แผนงานแรก จำนวน 208 แห่ง รวมทั้งสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการในระยะนี้ไม่น้อยกว่า 1,000 แห่ง เช่น
                       o การสนับสนุนการสร้างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของสมาชิกฯ
                      o การส่งเสริมให้เครือข่ายฯ ทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ (Learning Center) และเป็นศูนย์รวมของสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุต้นแบบ (Best Practices) ที่สามารถให้สถานประกอบการที่มีความสนใจเข้าเรียนรู้/ดูตัวอย่างการดำเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันปัจจัยเสี่ยง เช่น บุหรี่ เหล้า หรืออุบัติเหตุ ในหน่วยงานตนเองได้  ฯลฯ
 • การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรหรือหน่วยงานเป้าหมาย และเครือข่ายสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ รวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาพอื่นๆ
 • การดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ (เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างทีมงานของแผนงานฯ กับทีมงานขององค์กรเป้าหมาย เพื่อผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานประกอบการสามารถดำเนินงานด้านการป้องกันปัจจัยเสี่ยงฯ ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมๆ กับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินงานด้านนี้ ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์กรเป้าหมาย)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาแนวทางในการเชื่อมโยงหรือบูรณาการการดำเนินงานด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ กับการดำเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลสถานประกอบการ
2.เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานเชิงบูรณาการ ระหว่างงานด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ กับงานด้านการประกอบกิจการผลิตและงานด้านการดูแลแรงงานของสถานประกอบการ
3.เพื่อส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลสถานประกอบการ(หน่วยงานเป้าหมาย) ในการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ อย่างเป็นระบบ

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้หรือตรวจสอบการดำเนินงานของสถานประกอบการให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน/ระบบของงาน/โครงการ/แผนงานที่มีอยู่ในระบบอยู่แล้ว อาทิ
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (สำนักความปลอดภัยแรงงาน, กองสวัสดิการแรงงาน
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม (สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • กระทรวงสาธารณสุข (สำนักควบคุมยาสูบ สำนักควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
 • ภาคีเครือข่ายของ สสส.ที่ดำเนินการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  6 จังหวัดนำร่อง ของโครงการ Happy Workplace และ 3 โครงการในพื้นที่จังหวัดเปิดใหม่ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ตรัง สงขลา
 • เครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ที่มีสมาชิกเป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ 208 แห่ง ที่มีความพร้อมในการเป็น Nodeฯลฯ
   

Powered by MakeWebEasy.com