โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ

Last updated: May 16, 2014  |  5278 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ
โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ
           
     เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการขนาดใหญ่ (พนักงาน 100 คนขึ้นไป) ในทุกภูมิภาคของประเทศ มีการดำเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ (ประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือทุกประเด็น) อย่างแพร่หลาย (โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนแบบเดียวกันกับที่ใช้ในการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่มาแล้วก่อนหน้า) พร้อมๆ กับการจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา (Case Studies) เป็นเวที หรือห้องเรียน ในการเชื่อมประสาน และสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ (ประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือทุกประเด็น) ให้เกิดขึ้นกับ (บุคลากร) หน่วยงานหรือองค์กรเป้าหมาย (หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดูแลให้การดำเนินงานของสถานประกอบการเป็นไปตามกฎหมาย หน่วยงานที่มีบทบาทในการคุ้มครองแรงงาน หน่วยงานที่มีแผนงาน/โครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการ) ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาการดำเนินงานเชิงบูรณาการ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงานเป้าหมาย ต่อความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของงานด้านการป้องกันปัจจัยเสี่ยงฯ กับงานด้านอื่นๆ ในสถานประกอบการ เช่น งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จนทำให้เห็นคุณค่า เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของงานด้านการป้องกันปัจจัยเสี่ยงฯ และนำไปบูรณาการกับงานประจำในที่สุด โดยโครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ ประกอบด้วยการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
  • การดำเนินงานด้านสื่อสารสาธารณะ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และเพิ่มการรับรู้ของสังคมต่อความสำคัญของการป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพฯ ในสถานประกอบการ
  • การพัฒนาและสนับสนุนทางด้านเทคนิคและวิชาการ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของสถานประกอบการในการควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ (ประกอบด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานในสถานประกอบการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และทักษะในการดำเนินงานให้แก่คณะทำงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ เช่น การจัดค่ายกระบวนการฯ การประชุมปฏิบัติการ การสัมมนา การจัดกิจกรรมรณรงค์สัญจรสู่สถานประกอบการ และการให้คำปรึกษาแบบครบวงจร)
  • การสนับสนุนสื่อรณรงค์ด้านการควบคุมและป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ แก่สถานประกอบการ โดยแบ่งเป็น กลุ่มสื่อที่โครงการฯ จัดทำให้กับสถานประกอบการหรือให้ยืม (แผ่นพับ, สื่อ Multimedia, มุมให้ความรู้ในสถานประกอบการ เช่น Quit Smoking Corner, Alcohol-free Corner เป็นต้น) และกลุ่มสื่อที่โครงการฯ ออกแบบ (อาจจัดทำให้ส่วนหนึ่ง) และให้สถานประกอบการ Down Load เพื่อจัดทำเอง (โปสเตอร์, Banner สถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า ฯลฯ)
  • การประเมินผลและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการดำเนินงานด้านการควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ (ประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือทุกประเด็น) อย่างแพร่หลาย 
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะของสถานประกอบการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ อย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง หลักการ และกระบวนการของ ชุดความรู้ถอดรหัสสถานประกอบการปลอดบุหรี่

กลุ่มเป้าหมาย
    
      สถานประกอบการขนาดใหญ่ (มีแรงงาน 100 คนขึ้นไป) ได้แก่ สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการ และมีการว่าจ้างแรงงานในระดับต่างๆ ในฐานะลูกจ้าง ไม่น้อยกว่า 1,000 แห่ง

 


        

Powered by MakeWebEasy.com