โครงการพัฒนาเครื่องมือขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดเหล้า

Last updated: May 16, 2014  |  3596 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการพัฒนาเครื่องมือขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดเหล้าโครงการพัฒนาเครื่องมือขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดเหล้า
 
     เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อนำบทเรียนความสำเร็จของสถานประกอบการที่ได้มีการดำเนินงานด้านการควบคุมการดื่มสุราของพนักงาน และแนวทางในการดำเนินงานทางด้านนี้ของหน่วยงานต่างๆ นำมาถอดบทเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลและพัฒนาเป็นชุดความรู้ สถานประกอบการปลอดเหล้า สำหรับให้สถานประกอบการได้นำไปใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านการ ควบคุมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของพนักงาน อย่างแพร่หลายต่อไป ประกอบด้วยการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
  • การทบทวนวรรณกรรมและถอดบทเรียนการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. มาแล้วก่อนหน้า
  • การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการ
                      o การทบทวนวรรณกรรมและถอดบทเรียนการทำงานด้านสถานประกอบการปลอดเหล้า (ทั้งในและต่างประเทศ)
                      o การศึกษาการดำเนินงานของสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (ทั้งเก่าและใหม่)
                      o การสัมภาษณ์เชิงลึก และ/หรือ การจัดทำ Focus Group หรือการประชุมอื่นๆ
  • การจัดทำชุดความรู้ สถานประกอบการปลอดเหล้า ซึ่งประกอบด้วยการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด การเขียน การออกแบบ และจัดทำรูปเล่ม การผลิต และกระจายชุดความรู้
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพนักงานในสถานประกอบการ
     2. เพื่อพัฒนาแนวทางในการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดเหล้า
     3. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของสถานประกอบการ

Powered by MakeWebEasy.com