แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ

Last updated: 2014-05-16  |  1796 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการแผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ
แผนงานพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระยะที่ 3
โดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
     การดำเนินงานของแผนงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ และแผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2556 ทำให้ทีมงานฯ ค้นพบว่า ความไว้วางใจของสถานประกอบการ (คณะทำงานฯ) จำนวน 208 แห่ง ต่อทีมงานของแผนงานฯ การมีคณะทำงานฯ ที่มีจิตสำนึก และเห็นคุณค่าของการทำงานด้านการควบคุมและป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ลงมือขับเคลื่อนงานด้านนี้ในหน่วยงานตนเอง (โดยได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถด้านต่างๆ จากแผนงานฯ โดยเฉพาะด้านกระบวนการขับเคลื่อนฯ) จนเกิดกระบวนการเรียนรู้และมีทักษะในการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและร้อยเรียง การมีเครื่องมือสนับสนุนให้คณะทำงานฯ ของสถานประกอบการ สามารถจัดกิจกรรมเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการได้อย่างหลากหลาย ควบคู่ไปกับการได้รับคำปรึกษาทางด้านเทคนิคและเชิงกระบวนการอย่างใกล้ชิดและครบวงจร (One stop service) นั้น เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้สถานประกอบการหนึ่งๆ สามารถดำเนินงานด้านนี้จนเกิดผลให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม (สามารถทำให้พนักงานลดละเลิกบุหรี่และสุรา และลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางได้ในระดับหนึ่ง และยังคงมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง) ทั้งนี้ ภายใต้การสนับสนุนของเจ้าของหรือผู้บริหารสถานประกอบการ ที่จะต้องมีความตั้งใจ สนับสนุน (ทั้งเชิงนโยบายและเชิงการจัดการ) และให้ความสำคัญต่อการทำงานด้านนี้อย่างจริงจัง
     
     
ในปี พ.ศ. 2554 ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ระบุว่า ประเทศไทยมีสถานประกอบการขนาดใหญ่ (แรงงาน 100 คนขึ้นไป) ประมาณ 14,000 แห่ง ครอบคลุมจำนวนพนักงานและแรงงานทั้งหมด 5.3 ล้านคน โดยประชากรกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่มีโอกาสสูงมากในการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเกิดอุบัติเหตุ (จากสภาพแวดล้อมในการทำงานและลักษณะงาน) ดังนั้น การขยายผลต่อยอดการดำเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงาน/แรงงานในสถานประกอบการ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและแพร่หลายในกลุ่มของสถานประกอบการเหล่านี้ จึงยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการแข่งขันทางด้านการผลิต ที่สถานประกอบการจะต้องให้ความสำคัญในการประกอบกิจการให้อยู่รอดและมีกำไรสูงสุด การขยายการดำเนินงานด้านนี้ หรือการเพิ่มจำนวนสถานประกอบการที่มีการป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานอย่างเป็นระบบและจริงจังอย่างรวดเร็ว จึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยง่ายด้วยการดำเนินการของหน่วยงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามลำพัง หากแต่ทว่าจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่มีการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ  (โครงการ/กิจกรรม) ร่วมกับสถานประกอบการ  เช่น โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน โครงการ Happy Workplace โครงการด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ฯลฯ รวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ที่จะเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ ด้วยการบูรณาการการดำเนินงานด้านนี้ เข้าไปในการดำเนินงานตามภารกิจหลักที่มีอยู่ของหน่วยงานนั้นๆ 
 
     
         แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ เป็นแผนงานฯที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้นเพื่อขยายผลต่อยอดจากการดำเนินงานในแผนงาน 2 แผนแรก ที่ได้มีการค้นพบแนวทางในการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ และได้ทดลองใช้จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ทำให้ในขณะนี้มีสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 208 แห่ง ทั้งนี้ แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ นอกจากจะถูกออกแบบให้มีการดำเนินงานในรูปของการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่คอยกระตุ้น ผลักดันและส่งเสริมให้สถานประกอบการ มีการดำเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันปัจจัยเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (ตามแนวทาง/แบบจำลองการขับเคลื่อนฯ ที่ได้ทดลองใช้มาแล้ว) และอย่างแพร่หลาย (ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ) ยังจัดให้มีการเดินหน้าค้นหา/ทดลอง รูปแบบและแนวทางในการส่งเสริม/สนับสนุน/ผลักดัน (พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถ) ให้หน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่มีการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ  (โครงการ/กิจกรรม) ร่วมกับสถานประกอบการ นำเอาหลักการและแนวทางของการดำเนินงานด้านการป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ บูรณาการหรือเชื่อมโยงเข้าในภารกิจที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลหรือส่งเสริมการประกอบกิจการ/คุ้มครองแรงงาน/พนักงานของสถานประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นพลังเสริมในการร่วมขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีกลุ่มแรงงานหรือคนทำงานที่มีสุขภาวะในที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้
          • เพื่อพัฒนาแนวทางในการบูรณาการ การดำเนินงานด้านการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ กับงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
             กำกับดูแลสถานประกอบการ
         • เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ
         • เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดเหล้า
 

โครงการในแผนงานฯ
      จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ จึงได้ออกแบบให้มีการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน ที่จะสามารถส่งผลให้เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน คือ ทำให้สถานประกอบการ มีการดำเนินงานด้านการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ (ประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือทุกประเด็น) อย่างเป็นระบบและอย่างแพร่หลาย ดังต่อไปนีh
 
•โครงการพัฒนาการดำเนินงานเชิงบูรณาการ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ
•โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ
•โครงการพัฒนาเครื่องมือขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดเหล้า

 

 
 
 
     

   


 

Powered by MakeWebEasy.com