Power Pointเอกสารประกอบการค่ายกระบวนการ Training for the Trainer “กระบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ด้านสุขภาพ) ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ” ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี เอกสารประกอบการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่-อดเหล้าในสถานประกอบการ”

 

สื่อล่าสุด

Powered by MakeWebEasy.com