รายงานความเคลื่อนไหว

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นำโดย  นางสาวสายธารา สมคิด ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯและทีมงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.) จัดนิทรรศร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายชัยวัฒน์  อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายรัฐธรรมนูญ สืบถิ่น นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ โดยนิทรรศการเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ และทางโครงการฯได้นำสื่อสนับสนุนต่างๆ แจกจ่ายให้สถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับพนักงานอีกด้วย

โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ค่ายฝึกอบรมคณะทำงานสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ “กระบวนการและเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาพคนทำงาน” เมื่อวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี  ซึ่งมีสถานประกอบเข้าร่วมรวม 26 สถานประกอบการจากทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะทำงานในสถานประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปต่อยอดในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้และการฝึกทักษะที่จำเป็นแล้ว ยังได้มีโอกาสสร้างสายสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพในอนาคต

ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านรับน้องๆวัยใส ระดับประถมศึกษาตอนปลายจำนวน 50 คนเข้าสู่ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ปอดใสไร้ควันบุหรี่ เมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายฯครั้งนี้ คือ การปลูกฝังให้เด็กๆช่วงรอยต่อจากเด็กสู่วัยรุ่นให้ได้เรียนรู้พิษภัยของบุหรี่ทั้งในแง่ของสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจรวมถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากเด็กๆได้เข้าใจจะนำไปสู่การตระหนักว่าการก้าวไปสู่การสูบบุหรี่นั้นเป็นทางที่ไม่ควรเลือก และเมื่อเด็กๆมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นจะกลายเป็นต้นแบบเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ซึ่งจะสามารถชักชวนคนรอบตัวให้เลิกบุหรี่หรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ต่อไป

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอมตะเซอร์วิสเซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์ อมตะนคร บ.ซันคอล ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบ.ทสึจิมา (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “นิคมอุตสาหกรรมร่วมใจ สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมดี ควันบุหรี่เป็นศูนย์” โดยภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ “บุหรี่...ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม” และการเสวนา “สานพลังสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมดี ควันบุหรี่ในอมตะซิตี้เป็นศูนย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต่อความสำคัญของการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอด (ควัน) บุหรี่ในสถานที่ทำงาน และแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้ปลอด (ควัน) บุหรี่ตามที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว

ทีมงาน ส.พ.ส. เข้าพบผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าพบผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมปลอดบุหรี่และการเป็นหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ แรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ได้มีการจัดกิจกรรม KICK OFF ประกวดคลิปวีดีโอภายใต้หัวข้อ “แรงงานสุขภาพดีด้วยสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่” เพื่อเป็นการจุดประกายขยายกระแสในประเด็นปัญหาบุหรี่ไม่ได้เป็นแค่ปัญหาแค่สุขภาพเท่านั้น หากมองให้กว้างขึ้นจะพบว่าปัญหาจะเกี่ยวข้องไปถึงในแง่สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบในระดับโลก ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่มีเป้าหมายเดียวกับ องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) ที่ได้ประกาศประเด็นการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ไว้ว่า “ยาสูบ:ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”

ทีมงาน ส.พ.ส ดำเนินการให้คำแนะนำสถานประกอบการ ที่มีความพร้อมและเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงาน เน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการให้ปลอดบุหรี่เป็นลำดับแรก

ทีมงานโครงการฯ เร่งคืนข้อมูลเกี่ยวกับผลการสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนักงานในสถานประกอบการ แก่ตัวแทนคณะทำงานให้สถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการสำรวจกว่า 60 แห่ง พร้อมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับผลการสำรวจสถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนให้แรงงานสุขภาพดี

ทีมงาน ส.พ.ส ร่วมได้รับความร่วมมือ จาก สสค.พระนครศรีอยุธยาและสสค.สมุทรสาคร จัดประชุมชี้แจงฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสถานประกอบการ สู่การทำงานอย่างเป็นระบบ ภายใต้หัวข้อ Start Strong “ขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีเริ่มต้นอย่างไร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรสาคร

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นำโดย นายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการฯและทีมงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) โดยการเข้าพบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือกับนายชัยวัฒน์  อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมด้วยนางนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายรัฐธรรมูญ สืบถิ่น นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ โดยประเด็นในการหารือนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างโครงการฯ และภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการขยายการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานสู่สถานประกอบการในพื้นที่ พร้อมกันนั้นยังมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประชุมพบปะพูดคุยระหว่างโครงการและสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2565 นี้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ได้รับเชิญให้ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมสัมมนา “Happy Workplace Forum 2022: The Future of workplace well-being”

 วันที่ 11 มีนาคม 2565 ทีมงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ที่ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมกับคุณวันชัย สุวรรณมณี ตัวแทนเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (คสส.) และสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าพบ นางสาวสุวดี ทวีสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพบปะหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางในการสานความร่วมมือระหว่างโครงการฯ และหน่วยงานด้านแรงงานในพื้นที่ เพื่อเสริมกลไกและสร้างพลังในการขับเคลื่อนสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สู่สถานประกอบการที่มีแรงงานสุขภาพดี ปลอดบุหรี่ เหล้าต่อไป

ทีมงาน ส.พ.ส จัดประชุมชี้แจงฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสถานประกอบการ สู่การทำงานอย่างเป็นระบบ ภายใต้หัวข้อ Start Strong ขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีเริ่มต้นอย่างไร จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ภาคอีสาน

“Start Strong” เริ่มต้นด้วยความเข้าใจ สู่การทำงานอย่างเป็นระบบ คณะทำงานจากสถานประกอบการใหม่ (ที่ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ Start Strong “ขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีเริ่มต้นอย่างไร

เริ่มต้นด้วยความเข้าใจ สู่การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ คณะทำงานจากสถานประกอบการกว่า 70 แห่ง เปิดฤกษ์ Kick off ร่วมประชุมในหัวข้อ Start Strong “ขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีเริ่มต้นอย่างไร” เพื่อเข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนสู่สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพสู่เป้าหมายแรงงาน เลี่ยงปัจจัยเสี่ยง สร้างเสริมปัจจัยบวก นำสู่แรงงานสุขภาพดี มีความสุข

31 มกราคมนี้ ถือเป็นวันสิ้นสุดการรวบรวมแบบสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับหนึ่งเดือนที่ผ่านมากับการทำแบบสำรวจโครงการศึกษาสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นับได้ว่าเป็นเดือนแห่งความร่วมมือระหว่างคณะทำงานและพนักงานของตนเอง

เดินหน้ามาถึงช่วงปลายเดือน มกราคม กันแล้วสำหรับโครงการศึกษาสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของแรงงานสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ขณะนี้มีการทำแบบสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ฯแล้วกว่า 80% จากพนักงานกว่า 10,000 คน ในสถานประกอบการทั้งหมด 50 แห่งแล้ว

โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการสนับสนุนสื่อให้กับสถานประกอบการที่ร่วมขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีกับทางโครงการฯ

เริ่มแล้ว! การสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนักงานในสถานประกอบการ กว่า 50 แห่ง เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลสู่การนำไปขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทีมงาน ส.พ.ส ร่วมจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ เทคนิคการ ลด ละ เลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์” ในการอบรม Health Laeder โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานครวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยคุณเลิกบุหรี่ได้ในสถานการณ์นี้ คือการลดจำนวนบุหรี่ที่สูบลง เลิกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีคำว่าสาย เพื่อตัวคุณเองและคนรอบข้าง

ทีมโครงการฯ ส.พ.ส. ร่วมกับคณะทำงานหลัก ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำรวจ โครงการศึกษาสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการ ผ่านระบบZoom ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปี 2564 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญไว้ว่า “COMMIT TO QUIT” สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดคำขวัญไว้ว่า “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”  และมีภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงาน สนับสนุน ขับเคลื่อนการควบคุมการสูบบุหรี่ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างกระแสสังคมและรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่  ซึ่งในกลุ่มสถานประกอบการเป็นอีกเครือข่ายที่สำคัญ เพราะกลุ่มวัยที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดจะอยู่ในช่วงกลุ่มวัยทำงาน ประกอบกับสถานการณ์ช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยิ่งทำให้ผู้สูบบุหรี่ และไม่สูบแต่ได้รับควันบุหรี่มือ 2 มือ 3 เสี่ยงต่อการรับเชื้อ และหากติดก็จะทำให้อาการรุนแรงมากกว่าปกติหลายเท่า ดังนั้นจึงเกิดการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกของเครือข่ายสถานประกอบการ

 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มอบหมายให้นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม ผู้ประสานงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ยาสูบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้