สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

การขับเคลื่อนให้แรงานสุขภาพดี ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ลด ละ เลิดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพ จะนำไปสู่การมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำให้แรงงานมีความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย มีเกียรติและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ มีความสุขในการทำงาน และภาคภูมิใจในหน่วยงานตนเอง ฯลฯ ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของแรงงาน นำมาซึ่งคุณภาพของผลผลิต และนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพหรือสมรรถนะของสถานประกอบการในการแข่งขันในที่สุด

สถานประกอบการเป็นสถานที่ที่คนจำนวนมากอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อประกอบกิจการตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะพนักงานสถานประกอบการในตำแหน่งหรือระดับต่างๆ จากการที่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างน้อย 8 ชั่วโมงใน 1 วัน 5-6 วันต่อสัปดาห์ ทำให้พนักงานส่วนหนึ่งที่ติดบุหรี่ จำเป็นต้องมีการสูบบุหรี่ในที่ทำงาน ซึ่งนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ จากการได้รับควันบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมแล้ว พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนังกงานที่ติดบุหรี่ ยังอาจส่งผลต่อการชักนำให้พนักงานบางส่วนที่ไม่เคยสูบบุหรี่กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ได้อีกด้วย อีกทั้งการทำให้พนักงานที่ติดบุหรี่สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่หน่วยงานจัดให้ หรือเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดนั้น ยังเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนักและต้องอาศัยเวลา เนื่องจากเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ต้องอาศัยการขัดเกลาทางความคิด สร้างเจตคติใหม่ ลงมือปฏิบัติจนสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้

สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ มักมีผู้บริหารและคณะทำงานควบคุมการสูบบุหรี่ ที่มีแรงบันดาลใจและมีความตั้งใจในการควบคุมการสูบบุหรี่ในที่ทำงาน เรื่องจากมีแรงจูงใจทางด้านต่างๆ เช่น ห่วงสุขภาพของพนักงาน ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของหน่วยงาน ต้องการป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ ผู้บริหารเหล่านี้ มีการดำเนินงานด้านการควบคุมการสูบบุหรี่อย่างจริงจัง นำมาซึ่งความสำเร็จในการควบคุมการสูบบุฟรี่ในที่สุด โดยแรงจูงใจต่อการควบคุมการสูบบุหรี่มีดังนี้

สถานประกอบการปลอดบุหรี่ คือ สถานประกอบการที่มีการดำเนินงานเพื่อสร้างภาวะปลอดควันบุหรี่ในที่ทำงาน ด้วยการควบคุมการสูบบุหรี่ของพนักงานและผู้มาติดต่อ ดังนั้น สถานประกอบการปลอดบุหรี่ในที่นี้ จึงอาจจะเป็นสถานประกอบการที่อาจจะยังมีพนักงานส่วนหนึ่งที่ติดบุหรี่ แต่มีการห้ามไม่ให้พนักงงานและบุคคลภายนอกสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กฎหมายระบุเป็นเขตปลอดบุหรี่ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม โดยสามารถสูบได้เฉพาะพื้นที่ที่จัดไว้ให้ (อย่างถูกต้องตามฎหมาย) เท่านั้นรวมทั้งดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังการสูบบุหรี่นอกเขตสูบ มีการให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้พนักงานที่ติดบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ โดยข้อบ่งชี้ของสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในที่นี้

แนวทางการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในสถานประกอบการ

ยังคงนึกถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทีเน้นหลักการที่ว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” ซึ่งนัยยะความหมายอันลึกซึ้งนั้น คือ ต้องพัฒนาคนในชุมชนหรือในครอบครัวให้เข้มแข็งก่อนเพื่อพร้อมรับกับพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงก่อนออกสู่โลกภายนอกซึ่งความเข้มแข็งในที่นี้เราจะมองไปในทั้งมิติของกายและใจควบคู่กันไป

การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เป็นวงกว้าง ควันบุหหรี่อาจลอยไปไกลสร้างผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากควันบุหรี่มือสองและสารตกค้างที่เกิดจากควันบุหรี่มือ 3 และข้อมูลที่น่าสนใจจาก ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าเราสูดดมควันบุหรี่ที่สูบโดยผู้ติดเชื้อ COVID 19 ก็มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่งที่ผู้สูบพ่นออกมาเป็นละอองฝอย โดยบุหรี่ทั่วไปจะมีสารคัดหลั่งปนออกมากับควัน ลอยอยู่บนอากาศไกล 1-2 เมตร และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 รวมถึงประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยืนยันให้เห็นว่าในที่สาธารณะนั้นคือสิทธิที่ทุกคนจะได้หายใจแบบโล่งปอดโดยที่ไม่มีควันบุหรี่และจะดีแค่ไหน หากวันนี้เราสูดลมหายใจได้เต็มปอดด้วยสภาวะที่เรียกว่า “สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่”

 “ยาเสพติด” คือ สารเคมีที่มีผลต่ออารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมของผู้เสพ โดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท และทำให้ผู้เสพรู้สึกต้องการ ขาดไม่ได้ รวมถึงส่งผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกาย ทำให้อ่อนเพลีย ร่างกายซูบผอม และมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ปัญหาการใช้ยาเสพติดทั่วโลกมักส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตของประชากร จึงเป็นที่มาของ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” หรือ “International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking” ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ปีนี้สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office on drugs and Crime) ได้ประกาศคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกว่า "Better Knowledge for Better Care." หลายประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิก รวมถึงประเทศไทยด้วย จึงร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชนตลอดมา ส่วนคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกปีนี้ของไทย คือ “SAVE ZONE NO NEW FACE: พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้