News Update !

รายงานความเคลื่อนไหว

 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มอบหมายให้นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม ผู้ประสานงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ยาสูบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

สถานประกอบการร่วมใจต้านภัย COVID-19

สาระสุขภาพดี

องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ไว้ว่า การเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของประชากรโลกกว่า 5.2 ล้านคน เป็นผลมาจากการบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ (WHO แนะนำให้กินผักและผลไม้วันละ 400 กรัมต่อวัน) ด้วยเหตุนี้ สหประชาชาติจึงประกาศให้ปี 2564 เป็น “ปีแห่งการบริโภคผักและผลไม้สากล” หรือ “International Year of Fruits and Vegetables, 2021” เพื่อยกระดับให้การส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้เป็นประเด็นระดับโลก โดยเน้นการสร้างความตระหนักและพัฒนานโยบายที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพจากการกินผักและผลไม้ ลดปริมาณผักและผลไม้เหลือทิ้ง และการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการกินผักผลไม้ร่วมกัน

ความรักอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณค่ามากกว่าการให้สิ่งของ ข้อสำคัญคือการให้กำลังใจคนรักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลตัวเองหันมาออกกำลังกาย ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข เหล้า บุหรี่ การพนัน และยาเสพติด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

Webmaster

ตอบ 

0

เข้าชม 

4470

Webmaster

ตอบ 

0

เข้าชม 

925

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

เมนูที่น่าสนใจPowered by MakeWebEasy.com