kitikoy

kitikoy

ผู้เยี่ยมชม

  ีข้อกำหนดหรือข้อแนะนำการจัดที่สูบบุหรี่สำหรับพนักงานกรณีCovid—19 (2523 อ่าน)

30 เม.ย 2564 12:02

ด้วยมีหลายสถานประกอบการสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับ ข้อกำหนดหรือข้อแนะนำการจัดที่สูบบุหรี่สำหรับพนักงานกรณีCovid—19 ทางโครงการจึงขอเป็นตัวกลางในการส่งต่อข้อมูลและข้อควรปฏิบัติสำหรับการจัดพื้นที่สูบบุหรี่เพื่อประโยชน์ในการจัดการพื้นที่ของสถานประกอบการ

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดพื้นที่โดยอ้างอิงเพิ่มเติมจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ.2553ที่มีเจตนารมย์เพื่อคุ้มครองผู้ไม่สุบบุหรี่มิให้ต้องรับควันบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ โดยการห้ามสูบบุหรี่ในบางสถานที่ และทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำมาจัดทำเป็นข้อควรปฏิบัติของสถานประกอบการ(โรงงานอตุสาหกรรม) ข้อมูลเพิ่มเติมตามลิงค์ https://www.healthyenterprise.org/content/20222/hpe-14-8-63

แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบกับข้อมูลงานวิจัยต่างๆกับกลไกการเกิดโรคโควิด 19 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสในการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงหากผู้สูบบุหรี่เกิดการเจ็บป่วยโรคโควิด 19 ก็จะสามารถเกิดความรุนแรงของการเจ็บป่วยได้มากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ได้ และจากการสอบถามนักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้ใจความว่า ดีที่สุดคือไม่ควรมีการสูบบุหรี่เลย เพราะขณะสูบบุหรี่ ทุกคนต้องถอด maskในส่วนของโครงการมองจากมุมของสถานประกอบการหากที่ไหนสามารถทำได้และมีโอกาสในการจัดการให้เป็นไปได้ตามคำแนะนำดังกล่าว โดยที่ไม่มีผลกระทบตามมาที่อาจส่งผลเสียต่อบริษัทได้ เช่น แอบสูบในพื้นที่ห้ามสูบและมีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย เป็นต้น สามารถใช้โอกาสนี้ในการดำเนินการไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการได้เลย และส่วนพนักงานที่ยังสูบบุหรี่ สถานประกอบการสามารถให้การสนับสนุนให้ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่

แต่หากในกรณีที่ไม่สามารถทำได้จริงๆ ในฐานะที่สถานประกอบการเป็นแหล่งรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ดังนั้นหากไม่มีการจัดการที่ดีก็มีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ เพราะโดยธรรมชาติของผู้สูบบุหรี่ แน่นอนว่าในขณะสูบบุหรี่ต้องมีการถอดหน้ากากอนามัยออก มือมีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่ง (น้ำมูก เสมหะ น้ลาย) ซึ่งเป็นแหล่งกระจายเชื้อได้ มีการพูดคุยกันระหว่างการสูบบุหรี่ และจำนวนผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กำหนดก็อาจจะไม่สอดคล้องตามมาตรการเว้นระยะห่างได้ ดังนั้นสถานประกอบการควรมีการจัดการที่เหมาะสม โดยทางโครงการได้แลกเปลี่ยนกับสถานประกอบการที่ดำเนินการแล้ว จึงสรุปมาเป็นข้อแนะนำในการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
2. จัดให้มีที่ทำความสะอาดมือ ก่อนและหลังเข้าพื้นที่สูบบุหรี่
3. จัดให้มีมาตรการการเว้นระยะห่างของผู้สูบบุหรี่ ทั้งกำหนดจำนวนให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มี การนั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือที่ดีที่สุดสำหรับข้อแนะนำนี้คือเข้าได้ครั้งละ 1 คน
4. กติกาในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่สูบบุหรี่ เช่น ห้ามมีการพูดคุยกันระหว่างสูบบุหรี่ ทิ้งก้นบุหรี่ให้ลงถังขยะห้ามทิ้งลงพื้นโดยเด็ดขาด ห้ามกระทำการใดที่ทำให้มีสารคัดหลั่งปนเปื้อนในพื้นที่สูบบุหรี่ เช่น บ้วนน้ำลาย เสมหะ หรือสั่งน้ำมูก ห้ามแบ่งสูบ ทั้งมวนบุหรี่ อุปกรณ์ต่างๆเป็นต้น
5. ทำความสะอาด (ฆ่าเชื้อ) ตามมาตรฐานและช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามช่วงเวลาที่สถานประกอบการกำหนดให้สูบบุหรี่ได้เฉพาะเวลา ก่อนและหลัง เช่น กำหนดให้พนักงานสูบบุหรี่ได้เฉพาะเวลา 10.00 - 10.15 น. ต้องมีการทำความสะอาดก่อนและหลังอย่างเหมาะสม และต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันพนักงานที่เข้ามาทำความสะอาดไม่ให้มีโอกาสสัมผัสเชื้อจากการทำสะอาด
และสุดท้ายข้อนี้สำคัญมากๆ คือการจัดการตามมาตรการดังกล่างต้องให้ผู้สูบบุหรี่เข้าใจอย่างทั่วถึง และสถานประกอบการดำเนินควบคุม กำกับตามาตรการที่กำหนดอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง

118.174.183.17

kitikoy

kitikoy

ผู้เยี่ยมชม

PEX Apichart

PEX Apichart

ผู้เยี่ยมชม

10 พ.ค. 2564 09:20 #1

มาตรการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย​ จะสำเร็จควบคุมได้100%ในสถานประกอบการ​ ช่วงสถานการณ์​covid-19​ เห็นควรพิจารณางดใช้พื้นที่จุดสูบบุหรี่ที่สวนหย่อมชั่วคราวเป็นระยะเวลา1เดือน​ หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกัน​ พูดคุย​โดยไม่สวมหน้ากาก, ความไม่สะอาด​ อาจก่อเป็นแหล่งแพร่เชื้อ​และผู้สูบบุหรี่อาจเสี่ยงกับอาการcovid-19มากกว่าคนทั่วๆไป....

1.ผู้ที่สูบบุหรี่ให้ไปสูบนอกอาคาร​ ตามกฎหมาย​ พรบ.ควบคุมยาสูบ

2.กำหนดเวลาสูบเช่นเดิม​ โดยให้ออกไปสูบบริเวณอื่นข้างนอกโรงงาน​ เช่น​ ริมถนนห่างจากประตูรั้วไม่น้อยกว่า 5 เมตรและที่ไม่มีผู้คนเดินไปมา​.. หากเกิดความไม่สะดวก​ อาจช่วยส่งเสริมให้ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ​และลด​ ละ​ เลิก​ ในอนาคตได้ต่อไป..

3.หากสถานการณ์​เริ่มคลี่คลายจะกำหนดให้สถานที่ภายในได้เหมือนเดิม..

เหตุผลคือบริษัท​ มีโครงการ​ลด​ ละ​ เลิกสูบบุหรี่​ เป้าหมายที่ผ่านมาสามารถลดอัตรการสูบบุหรี่ลดลดอย่างน้อยได้มากกว่าร้อยละ50​ ที่ผ่านมามีพนักงาน​ สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ​ มีกำลังใจที่ดี​ มีเป้าชัดเจน​ สุขภาพดีขึ้น​ ครอบครัวมีความสุข​.ผู้สูบรายเก่าลดปริมาณการสูบลดลง​ แต่ยังไม่ถึงขั้นเลิกได้เด็ดขาด.. ทำอย่างไรจะควบคุมผู้สูบรายใหม่ให้เข้าถึงพื้นที่ให้ช้าหรือน้อยที่สุด​ เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนผู้สูบที่มากขึ้น.. ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน​ ลดปัจจัยเสี่ยงเลี่ยงโรคNCDs​ห่างไกลcovid-19

118.174.183.17

PEX Apichart

PEX Apichart

ผู้เยี่ยมชม

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

23 มี.ค. 2566 16:30 #2

You lost me, buddy. I mean, I imagine I get what youre indicating. I recognize what you’re saying, but you just appear to have ignored that you’ll find some other individuals inside the world who look at this matter for what it truly is and may perhaps not agree with you. You may well be turning away many of folks who might have been fans of your web log. LINK SERVER INTERNASIONAL

137.59.220.148

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้