ประชุมปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยโรงพยาบาลพี่เลี้ยง และ การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคล โรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่ เหล้าในสถานประกอบการ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Last updated: 2019-11-28  |  497 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยโรงพยาบาลพี่เลี้ยง และ การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคล โรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่ เหล้าในสถานประกอบการ จังหวัดฉะเชิงเทรา

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดประชุมปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยโรงพยาบาลพี่เลี้ยง และ การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคล โรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่ เหล้าในสถานประกอบการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ และสถานประกอบการ โดยมีโครงการฯทำหน้าที่สนับสนุน และเชื่อมประสานให้เกิดการดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้ แนวคิดที่ว่า “ฉะเชิงเทราปลอดบุหรี่ด้วยวัยทำงานในสถานประกอบการ” เพื่อให้สถานประกอบการที่มีความพร้อมได้รับการดูแล สนับสนุน ให้คำปรึกษาได้โดยสะดวก จนเกิดการพัฒนาให้เป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ คือมีการควบคุมพื้นที่จัดเขตสูบบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด อัตราการสูบบุหรี่ลดลง ตลอดจนเกิดการคุ้มครองสุขภาพแรงงานของผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่ได้สำเร็จ
       การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 ท่าน ประกอบด้วย สถานประกอบการที่มีความสนใจ 28 แห่งหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ 24 แห่ง โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษ การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านการขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่ การเสวนา“บทบาทของ Health Mentors ในการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดี ปลอดบุหรี่-เหล้า” และการพบปะ พูดคุยทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสุขภาพ (Health Mentors) และสถานประกอบการที่มีความพร้อมในพื้นที่

Powered by MakeWebEasy.com