บทความทั้งหมด

ในวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.00-15.30 น. โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) ได้จัดประชุมสัมมนา “บุหรี่ไฟฟ้า...ภัยซ่อนเร้นในสถานประกอบการ” และ การประชุมชี้แจง แนวทางการประเมิน “สถานประกอบการปลอดบุหรี่” ขึ้น ณ ห้องประชุม กินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ อันจะนำไปสู่การรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร รวมทั้ง เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการรับมือกับนักสูบหน้าใหม่ที่จะหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า และรับมือกับบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังแปลงร่างเข้าสู่สังคมไทยในภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งในสถานประกอบการด้วย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุม อมาแรนธ์ บี โรงแรมอมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ สืบเนื่องจากโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ โดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 3 และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 10 รวมถึงสถาบันควบคุมโรคเขตเมือง ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างการรับรู้และสร้างเครื่องมือช่วยให้สถานประกอบการปลอดภัยจากควันบุหรี่ พร้อมทั้งได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมการสูบบุหรี่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่เกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนักงานและส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “กฎหมายบุหรี่...เครื่องมือช่วยให้ที่ทำงานปลอดภัยและปลอดควัน” ครั้งที่ 3 ให้กับสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งตัวแทนผู้จัดการโครงการฯเข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้ดำเนินงานโครงการฯ ประเด็นด้านแรงงาน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมยาสูบในระดับชุมชน จัดโดยโครงการหนุนเสริมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ (พศย.) ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานควบคุมยาสูบในชุมชน พร้อมกับกำหนดแนวทางการบูรณาการและหนุนเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีในระดับชุมชน ส่วนกลางและสสส.

โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมสนับสนุนเครื่องมือช่วยเลิกสำหรับจัดกิจกรรมสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ณ บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:30–12:00 น. เพื่อดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ตลอดจนแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)) ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส) ร่วมหนุนเสริม ภาคีเครือข่ายศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (Quitline 1600) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมสนับสนุนสื่อในงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ นำโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ อุปนายกสมาคมฯและผู้จัดการโครงการ เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐมให้เป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ และถือเป็นจังหวัดที่ 33 ณ ห้องประชุมวัชรีรมยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดนครปฐม โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐมให้เป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ เป็นจังหวัดที่ 33 ที่ได้เข้าร่วมสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)) ดำเนินงานโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นำโดย นายนโทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการฯพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้เข้าพบนางสาวณัฐพร พิชยภิญโญ ผู้อำนวยการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 10 เพื่อประสานความร่วมมือและหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคมอุตสาหกรรมอัญธานีรวมถึงสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยกระดับเป็นนิคมอุตสาหกรรมปลอดควันบุหรี่

สถานประกอบการเป็นสถานที่ที่คนจำนวนมากอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อประกอบกิจการตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะพนักงานสถานประกอบการในตำแหน่งหรือระดับต่างๆ จากการที่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างน้อย 8 ชั่วโมงใน 1 วัน 5-6 วันต่อสัปดาห์ ทำให้พนักงานส่วนหนึ่งที่ติดบุหรี่ จำเป็นต้องมีการสูบบุหรี่ในที่ทำงาน ซึ่งนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ จากการได้รับควันบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมแล้ว พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนังกงานที่ติดบุหรี่ ยังอาจส่งผลต่อการชักนำให้พนักงานบางส่วนที่ไม่เคยสูบบุหรี่กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ได้อีกด้วย อีกทั้งการทำให้พนักงานที่ติดบุหรี่สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่หน่วยงานจัดให้ หรือเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดนั้น ยังเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนักและต้องอาศัยเวลา เนื่องจากเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ต้องอาศัยการขัดเกลาทางความคิด สร้างเจตคติใหม่ ลงมือปฏิบัติจนสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ซึ่งดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้มีการจัดประชุมการดำเนินโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (ปลอดบุหรี่สุรา) ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน  เพื่อหารือหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอสามพรานต่อแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการในพื้นที่ให้ปลอดจากควันบุหรี่ นำไปสู่สังคมแรงงานสุขภาวะต่อไป

อันเนื่องมาจากรูปแบบชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปตามสมัย การกินอยู่ของผู้คนก็เปลี่ยนไปเช่นกัน การกินแบบเร่งด่วนทำให้ทางเลือกของอาหารมีไม่มากนัก หลายคนอาจเลือกกินอาหารที่เน้นแป้ง ไขมัน ไม่ค่อยได้รับประทานผักและผลไม้ รวมถึงการไม่ค่อยได้ออกกำลังกายจนนานวันเข้าเกิดการสะสมของไขมันจนเกิดภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนในที่สุด ซึ่งผลต่อเนื่องจากนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับเข้ามาทำร้ายเราอย่างเจ็บป่วยในระยะยาว วันนี้เรามีเรื่องราวของโรคอ้วนกับความเสียงต่อสุขภาพมาแบ่งปันกัน

ท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนสิ่งต่างๆรอบตัวแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว หากร่างกายไม่แข็งแรงมากพอย่อมจะมีผลเจ็บไข้ได้ป่วยได้บ่อยขึ้น วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางกายและใจกับ 9 วิธีสร้างภูมิคุ้มกันทั้งกายและใจพร้อมลุยทุกสถานการณ์ มาแบ่งปันกัน

สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ มักมีผู้บริหารและคณะทำงานควบคุมการสูบบุหรี่ ที่มีแรงบันดาลใจและมีความตั้งใจในการควบคุมการสูบบุหรี่ในที่ทำงาน เรื่องจากมีแรงจูงใจทางด้านต่างๆ เช่น ห่วงสุขภาพของพนักงาน ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของหน่วยงาน ต้องการป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ ผู้บริหารเหล่านี้ มีการดำเนินงานด้านการควบคุมการสูบบุหรี่อย่างจริงจัง นำมาซึ่งความสำเร็จในการควบคุมการสูบบุฟรี่ในที่สุด โดยแรงจูงใจต่อการควบคุมการสูบบุหรี่มีดังนี้

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00-12.30 น. สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) จัดประชุมสัมมนา “ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของแรงงานและการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ให้โดนใจผู้ประกอบการ” ขึ้น ณ ห้อง กินรี 1 โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากสถานประกอบการได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการสูบบุหรี่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องต่อสถานการณ์ด้านสุขภาพของแรงงานและบริบทต่างๆของสถานประกอบการซึ่งต้องปรับตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะการผลิตและบริโภคของประเทศ ในยุค New Normal นี้

“เพราะสุขภาพดี เราสร้างขึ้นเองได้” สถานประกอบการร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมกีฬา จัดอบรมให้ความรู้ แชร์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ และอื่นๆอีกมากมาย

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ซึ่งดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ตลอดจนแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)) ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นำโดย นายนโทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการฯพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้เข้าพบ นางสุรีย์พร ไชยศรี     นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 8 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อประสานความร่วมมือและหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังยกระดับเป็นนิคมอุตสาหกรรมปลอดควันบุหรี่

สถานประกอบการปลอดบุหรี่ คือ สถานประกอบการที่มีการดำเนินงานเพื่อสร้างภาวะปลอดควันบุหรี่ในที่ทำงาน ด้วยการควบคุมการสูบบุหรี่ของพนักงานและผู้มาติดต่อ ดังนั้น สถานประกอบการปลอดบุหรี่ในที่นี้ จึงอาจจะเป็นสถานประกอบการที่อาจจะยังมีพนักงานส่วนหนึ่งที่ติดบุหรี่ แต่มีการห้ามไม่ให้พนักงงานและบุคคลภายนอกสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กฎหมายระบุเป็นเขตปลอดบุหรี่ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม โดยสามารถสูบได้เฉพาะพื้นที่ที่จัดไว้ให้ (อย่างถูกต้องตามฎหมาย) เท่านั้นรวมทั้งดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังการสูบบุหรี่นอกเขตสูบ มีการให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้พนักงานที่ติดบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ โดยข้อบ่งชี้ของสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในที่นี้

แนวทางการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในสถานประกอบการ

ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับตัวแทนจากสถานประกอบการต่างๆกว่า 20 สถานประกอบการสู่ค่ายฝึกอบรมคณะทำงานสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ “กระบวนการและเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาพคนทำงาน” เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา   ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันที่ 14 กันยายน 2565 ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นำโดย นายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการฯและทีมงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) เข้าพบเพื่อหารือกับ นางสาวบุพชาติ พุทธิสาร  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี และตัวแทนกรรมการฝ่ายบริหารจากบริษัท เจมโมโปลิส จำกัด  บริษัท เจแปน จิวเวลรี่ แฟคตอรี่ จำกัด  ซึ่งเป็นตัวแทนจากชมรมอัญธานี ถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนให้สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ให้มีการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนด้านการสร้างเสริมสุขภาพแรงงาน

     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุม กรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานนิคมบางปะอิน โดยคุณธนกฤต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “กฎหมายบุหรี่...เครื่องมือช่วยให้ที่ทำงานปลอดภัยและปลอดควัน” ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและรอบนอกนิคมอุตสาหกรรม

ยังคงนึกถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทีเน้นหลักการที่ว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” ซึ่งนัยยะความหมายอันลึกซึ้งนั้น คือ ต้องพัฒนาคนในชุมชนหรือในครอบครัวให้เข้มแข็งก่อนเพื่อพร้อมรับกับพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงก่อนออกสู่โลกภายนอกซึ่งความเข้มแข็งในที่นี้เราจะมองไปในทั้งมิติของกายและใจควบคู่กันไป

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นำโดย นายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการฯและทีมงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) ร่วมกับนายรัฐธรรมนูญ สืบถิ่น นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าพบเพื่อหารือกับนายธนกฤต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และตัวแทนจากบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนให้สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม มีการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพแรงงาน

เมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฏาคมที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับน้องๆระดับมัธยมศึกษาจาก 5 โรงเรียนเป้าหมายในเขตบริเวณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง รวมแล้ว 50 คนเข้าเรียนรู้กับ ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ปอดใส ไร้ควันบุหรี่ ซึ่งดำเนินงานผ่านโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการโดยได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ ลดนักสูบหน้าใหม่รวมถึงคาดหวังว่าให้เยาวชนไปชักชวนให้คนใกล้ชิดเลิกบุหรี่ในโอกาสต่อไป

     ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานนิคมอมตะซิตี้ชลบุรี บริษัทอมตะคอปอเรชัน จำกัด (มหาชน) สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนครและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ได้จัดสัมมนา “กฎหมายบุหรี่...เครื่องมือช่วยให้ที่ทำงานปลอดภัยและปลอดควัน”

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้