บทความทั้งหมด

ทีมงาน ส.พ.ส. เข้าพบผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าพบผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมปลอดบุหรี่และการเป็นหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการให้ปลอดบุหรี่เพื่อส่งเสริมคุณภาพแรงงานสร้างประสทิธิภาพการผลิต สู่ผลกำไรอันยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ แรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ได้มีการจัดกิจกรรม KICK OFF ประกวดคลิปวีดีโอภายใต้หัวข้อ “แรงงานสุขภาพดีด้วยสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่” เพื่อเป็นการจุดประกายขยายกระแสในประเด็นปัญหาบุหรี่ไม่ได้เป็นแค่ปัญหาแค่สุขภาพเท่านั้น หากมองให้กว้างขึ้นจะพบว่าปัญหาจะเกี่ยวข้องไปถึงในแง่สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบในระดับโลก ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่มีเป้าหมายเดียวกับ องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) ที่ได้ประกาศประเด็นการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ไว้ว่า “ยาสูบ:ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”

การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เป็นวงกว้าง ควันบุหหรี่อาจลอยไปไกลสร้างผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากควันบุหรี่มือสองและสารตกค้างที่เกิดจากควันบุหรี่มือ 3 และข้อมูลที่น่าสนใจจาก ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าเราสูดดมควันบุหรี่ที่สูบโดยผู้ติดเชื้อ COVID 19 ก็มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่งที่ผู้สูบพ่นออกมาเป็นละอองฝอย โดยบุหรี่ทั่วไปจะมีสารคัดหลั่งปนออกมากับควัน ลอยอยู่บนอากาศไกล 1-2 เมตร และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 รวมถึงประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยืนยันให้เห็นว่าในที่สาธารณะนั้นคือสิทธิที่ทุกคนจะได้หายใจแบบโล่งปอดโดยที่ไม่มีควันบุหรี่และจะดีแค่ไหน หากวันนี้เราสูดลมหายใจได้เต็มปอดด้วยสภาวะที่เรียกว่า “สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่”

ทีมงาน ส.พ.ส ดำเนินการให้คำแนะนำสถานประกอบการ ที่มีความพร้อมและเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงาน เน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการให้ปลอดบุหรี่เป็นลำดับแรก

ทีมงานโครงการฯ เร่งคืนข้อมูลเกี่ยวกับผลการสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนักงานในสถานประกอบการ แก่ตัวแทนคณะทำงานให้สถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการสำรวจกว่า 60 แห่ง พร้อมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับผลการสำรวจสถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนให้แรงงานสุขภาพดี

จะดีแค่ไหนหากเราสามารถใช้พื้นที่สูบบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเลิกบุหรี่ โดยสอดแทรก การส่งเสริมการเลิกการสูบบุหรี่ เข้าไปด้วย เพราะผู้สูบบุหรี่บางคนอาจจะมีความต้องการที่จะเลิกอยู่แล้ว แต่พอไปถึงที่สูบบุหรี่และได้เห็นการณรงค์ !!! อาจจะมีส่วนช่วยเปลี่ยนใจไปสู่การเลิกสูบได้ เรามาลองดูกันดีกว่า ว่าเราจะเปลี่ยนจากที่ สูบเป็นที่เลิกได้อย่างไร

ทีมงาน ส.พ.ส ร่วมได้รับความร่วมมือ จาก สสค.พระนครศรีอยุธยาและสสค.สมุทรสาคร จัดประชุมชี้แจงฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสถานประกอบการ สู่การทำงานอย่างเป็นระบบ ภายใต้หัวข้อ Start Strong “ขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีเริ่มต้นอย่างไร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรสาคร

อาหารคือหนึ่งในปัจจัย 4 ที่เราปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งหลายคนคงทราบกันดีว่า อาหารมีประโยชน์ทั้งในด้าน เป็นแหล่งพลังงานให้กับเซลล์ต่างๆในกับร่างกาย ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เสริมศักยภาพของร่างกาย และนอกจากนี้ อาหารบางอย่างยังเหมือนเป็นยาสำหรับบำรุงร่างกายอีกด้วย

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นำโดย นายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการฯและทีมงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) โดยการเข้าพบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือกับนายชัยวัฒน์  อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมด้วยนางนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายรัฐธรรมูญ สืบถิ่น นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ โดยประเด็นในการหารือนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างโครงการฯ และภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการขยายการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานสู่สถานประกอบการในพื้นที่ พร้อมกันนั้นยังมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประชุมพบปะพูดคุยระหว่างโครงการและสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2565 นี้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ได้รับเชิญให้ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมสัมมนา “Happy Workplace Forum 2022: The Future of workplace well-being”

 วันที่ 11 มีนาคม 2565 ทีมงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ที่ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมกับคุณวันชัย สุวรรณมณี ตัวแทนเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (คสส.) และสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าพบ นางสาวสุวดี ทวีสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพบปะหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางในการสานความร่วมมือระหว่างโครงการฯ และหน่วยงานด้านแรงงานในพื้นที่ เพื่อเสริมกลไกและสร้างพลังในการขับเคลื่อนสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สู่สถานประกอบการที่มีแรงงานสุขภาพดี ปลอดบุหรี่ เหล้าต่อไป

การนอนสะท้อนถึงสุขภาพกายและใจ หากนอนหลับอย่างพอเพียงและมีคุณภาพย่อมจะส่งเสริมให้ร่างกายและจิตใจเข้มแข็งพอพร้อมเผชิญโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มาร่วมเรียนรู้เรื่องการนอนกันเถอะ

ทีมงาน ส.พ.ส จัดประชุมชี้แจงฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสถานประกอบการ สู่การทำงานอย่างเป็นระบบ ภายใต้หัวข้อ Start Strong ขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีเริ่มต้นอย่างไร จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ภาคอีสาน

“ การเลิกบุหรี่ ควรเริ่มต้นจากอะไร” เป็นคำถามที่ตอบง่ายมาก แต่ก็ยากมากที่เราจะทำมันให้สำเร็จ สิ่งสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใด คือ “การเปลี่ยนวิธีคิด” บางคนเคยบอกว่าการให้เลิกสูบบุหรี่ นั้นยากที่สุดในโลก สาเหตุดังกล่าวเนื่องจาก “สารนิโคติน” ที่ทำให้รู้สึกมีความสุขเมื่อสูบ แต่เมื่อหยุดสูบ จะสับสน ง่วงนอน หงุดหงิดง่าย ทำให้การเลิกบุหรี่ต้องเป็นอันล้มเหลวลง

“Start Strong” เริ่มต้นด้วยความเข้าใจ สู่การทำงานอย่างเป็นระบบ คณะทำงานจากสถานประกอบการใหม่ (ที่ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ Start Strong “ขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีเริ่มต้นอย่างไร

Powered by MakeWebEasy.com