บทความทั้งหมด

 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)) ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นำโดย นายนโทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการฯพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้เข้าพบ นางสุรีย์พร ไชยศรี     นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 8 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อประสานความร่วมมือและหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังยกระดับเป็นนิคมอุตสาหกรรมปลอดควันบุหรี่

สถานประกอบการปลอดบุหรี่ คือ สถานประกอบการที่มีการดำเนินงานเพื่อสร้างภาวะปลอดควันบุหรี่ในที่ทำงาน ด้วยการควบคุมการสูบบุหรี่ของพนักงานและผู้มาติดต่อ ดังนั้น สถานประกอบการปลอดบุหรี่ในที่นี้ จึงอาจจะเป็นสถานประกอบการที่อาจจะยังมีพนักงานส่วนหนึ่งที่ติดบุหรี่ แต่มีการห้ามไม่ให้พนักงงานและบุคคลภายนอกสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กฎหมายระบุเป็นเขตปลอดบุหรี่ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม โดยสามารถสูบได้เฉพาะพื้นที่ที่จัดไว้ให้ (อย่างถูกต้องตามฎหมาย) เท่านั้นรวมทั้งดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังการสูบบุหรี่นอกเขตสูบ มีการให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้พนักงานที่ติดบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ โดยข้อบ่งชี้ของสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในที่นี้

แนวทางการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในสถานประกอบการ

ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับตัวแทนจากสถานประกอบการต่างๆกว่า 20 สถานประกอบการสู่ค่ายฝึกอบรมคณะทำงานสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ “กระบวนการและเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาพคนทำงาน” เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา   ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันที่ 14 กันยายน 2565 ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นำโดย นายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการฯและทีมงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) เข้าพบเพื่อหารือกับ นางสาวบุพชาติ พุทธิสาร  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี และตัวแทนกรรมการฝ่ายบริหารจากบริษัท เจมโมโปลิส จำกัด  บริษัท เจแปน จิวเวลรี่ แฟคตอรี่ จำกัด  ซึ่งเป็นตัวแทนจากชมรมอัญธานี ถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนให้สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ให้มีการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนด้านการสร้างเสริมสุขภาพแรงงาน

     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุม กรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานนิคมบางปะอิน โดยคุณธนกฤต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “กฎหมายบุหรี่...เครื่องมือช่วยให้ที่ทำงานปลอดภัยและปลอดควัน” ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและรอบนอกนิคมอุตสาหกรรม

ยังคงนึกถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทีเน้นหลักการที่ว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” ซึ่งนัยยะความหมายอันลึกซึ้งนั้น คือ ต้องพัฒนาคนในชุมชนหรือในครอบครัวให้เข้มแข็งก่อนเพื่อพร้อมรับกับพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงก่อนออกสู่โลกภายนอกซึ่งความเข้มแข็งในที่นี้เราจะมองไปในทั้งมิติของกายและใจควบคู่กันไป

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นำโดย นายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการฯและทีมงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) ร่วมกับนายรัฐธรรมนูญ สืบถิ่น นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าพบเพื่อหารือกับนายธนกฤต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และตัวแทนจากบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนให้สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม มีการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพแรงงาน

เมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฏาคมที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับน้องๆระดับมัธยมศึกษาจาก 5 โรงเรียนเป้าหมายในเขตบริเวณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง รวมแล้ว 50 คนเข้าเรียนรู้กับ ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ปอดใส ไร้ควันบุหรี่ ซึ่งดำเนินงานผ่านโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการโดยได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ ลดนักสูบหน้าใหม่รวมถึงคาดหวังว่าให้เยาวชนไปชักชวนให้คนใกล้ชิดเลิกบุหรี่ในโอกาสต่อไป

     ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานนิคมอมตะซิตี้ชลบุรี บริษัทอมตะคอปอเรชัน จำกัด (มหาชน) สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนครและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ได้จัดสัมมนา “กฎหมายบุหรี่...เครื่องมือช่วยให้ที่ทำงานปลอดภัยและปลอดควัน”

กระแสของการปลดล๊อคกัญชาเสรีจากการสงวนไว้ใช้เพียงทางการแพทย์ มาเป็นใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่มีขอบเขตกว้างขึ้นนับได้ว่ามีผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางตรงคือส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงโดยเฉพาะกับเด็กๆหรือผู้ใหญ่ที่ใช้ในปริมาณมากเกินไป ส่วนผลกระทบทางอ้อมคืออาการข้างเคียงจากการเสพ เช่น การคลุ้มคลั่งไล่ทำร้ายผู้อื่นหากมีการใช้ประโยชน์ในด้านที่ผิด และจากการศึกษาพบว่าแนวโน้มผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะหันมาสนใจใช้สารสกัดจากกัญชามาทดแทนน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มเป็นอัตราที่สูงขึ้นถึง 18 เท่า นอกจากนี้ยังมีข้อมูลรายงานการวิจัยที่น่าตกใจเกี่ยวกับเรื่องการนำสารสกัดกัญชามาใช้ร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งการใช้สองอย่างนี้ร่วมกันจะส่งผลอันตรายต่อร่างกายที่รุนแรงมากขึ้นจนอาจถึงขั้นเสียชีวิต

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นำโดย  นางสาวสายธารา สมคิด ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯและทีมงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.) จัดนิทรรศร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายชัยวัฒน์  อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายรัฐธรรมนูญ สืบถิ่น นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ โดยนิทรรศการเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ และทางโครงการฯได้นำสื่อสนับสนุนต่างๆ แจกจ่ายให้สถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับพนักงานอีกด้วย

โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ค่ายฝึกอบรมคณะทำงานสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ “กระบวนการและเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาพคนทำงาน” เมื่อวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี  ซึ่งมีสถานประกอบเข้าร่วมรวม 26 สถานประกอบการจากทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะทำงานในสถานประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปต่อยอดในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้และการฝึกทักษะที่จำเป็นแล้ว ยังได้มีโอกาสสร้างสายสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพในอนาคต

ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านรับน้องๆวัยใส ระดับประถมศึกษาตอนปลายจำนวน 50 คนเข้าสู่ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ปอดใสไร้ควันบุหรี่ เมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายฯครั้งนี้ คือ การปลูกฝังให้เด็กๆช่วงรอยต่อจากเด็กสู่วัยรุ่นให้ได้เรียนรู้พิษภัยของบุหรี่ทั้งในแง่ของสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจรวมถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากเด็กๆได้เข้าใจจะนำไปสู่การตระหนักว่าการก้าวไปสู่การสูบบุหรี่นั้นเป็นทางที่ไม่ควรเลือก และเมื่อเด็กๆมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นจะกลายเป็นต้นแบบเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ซึ่งจะสามารถชักชวนคนรอบตัวให้เลิกบุหรี่หรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ต่อไป

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอมตะเซอร์วิสเซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์ อมตะนคร บ.ซันคอล ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบ.ทสึจิมา (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “นิคมอุตสาหกรรมร่วมใจ สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมดี ควันบุหรี่เป็นศูนย์” โดยภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ “บุหรี่...ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม” และการเสวนา “สานพลังสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมดี ควันบุหรี่ในอมตะซิตี้เป็นศูนย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต่อความสำคัญของการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอด (ควัน) บุหรี่ในสถานที่ทำงาน และแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้ปลอด (ควัน) บุหรี่ตามที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว

ทีมงาน ส.พ.ส. เข้าพบผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าพบผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมปลอดบุหรี่และการเป็นหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้