รวมพลังเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

Last updated: 2018-06-16  |  2635 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รวมพลังเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพของสถานประกอบการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นหนทางให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ลดช่องว่างในการดำเนินงานระหว่างสถานประกอบการ รวมทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับหน่วยงานภาคีด้านการสร้างเสริมสุขภาพอื่นๆ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการต่อรอง เท่าทันต่อการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรของประเทศ พร้อมๆกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย และเพื่อให้เพื่อให้รูปแบบและการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย 6 พื้นที่ ได้เป็นที่รับทราบ และพิจารณาร่วมกัน สถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่และ/หรือสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้สถานประกอบการได้พิจารณาที่จะเข้าร่วมพัฒนาเครือข่ายดังกล่าวให้เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นผลให้เอื้อต่อการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) โดยแผนงานพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้มีการจัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของสถานประกอบการ และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านการสร้างเสริมสุขภาพของคณะทำงานในสถานประกอบการไปพร้อมด้วย


Powered by MakeWebEasy.com