การประชุม “การพัฒนานโยบายลด ละ เลิกเหล้า เข้าสู่โรงงานสีขาว จังหวัดนนทบุรี

Last updated: 2018-06-16  |  1847 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุม “การพัฒนานโยบายลด ละ เลิกเหล้า เข้าสู่โรงงานสีขาว จังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมประชุม “การพัฒนานโยบายลด ละ เลิกเหล้า เข้าสู่โรงงานสีขาว จังหวัดนนทบุรี”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ส่งตัวแทน คุณหทัยรัตน์ พันตาวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เข้าร่วมประชุม “เรื่องการพัฒนานโยบายลด ละ เลิกเหล้าเข้าสู่โรงงานสีขาวจังหวัดนนทบุรี” ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการหาแนวทางการทำงานร่วมกันในระดับจังหวัด รวมถึงแนวทางการขยายนโยบายโรงงานสีขาวให้
ครอบคลุมถึงเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยมีมูลนิธิเพื่อนหญิงเป็น
ผู้จัด ร่วมกับหน่วยงานราชการประจำจังหวัดนนทบุรี อาทิ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี สหภาพแรงงาน
กิจการสิ่งทอวาไทย เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com