ประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ายสถานประกอบการ

Last updated: 2018-06-16  |  1605 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ายสถานประกอบการ

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ของเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการใน 2 แผนงานแรก จำนวน 208 แห่ง โดยในครั้งนี้มีผู้แทนจากเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพจำนวน 10 องค์กร นอกจากจะร่วมกันหารือกำหนดทิศทาง และรูปแบบในการดำเนินงานแล้วนั้น ในครั้งนี้ยังเป็นการกำหนดโครงสร้างการบริหารเครือข่ายฯ ให้ชัดเจน คือ ประธาน เลขา ประสานงาน เหรัญญิก เพื่อให้งานของเครือข่ายฯ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของสถานประกอบการ ที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านการสร้างเสริมสุขภาพของคณะทำงานในสถานประกอบการไปพร้อมด้วย
 


 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com