กิจกรรมค่ายฝึกอบรม Training for the Trainer “กระบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ด้านสุขภาพ) ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 1

Last updated: 2018-06-16  |  1517 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมค่ายฝึกอบรม Training for the Trainer “กระบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ด้านสุขภาพ) ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 1

     ค่ายฝึกอบรม Training for the Trainer “กระบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ด้านสุขภาพ) ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ” มีวัตถุประสงค์ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลสถานประกอบการในการขับเคลื่อนการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบและบูรณาการ ประการสำคัญเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการขับเคลื่อนตลอดจนเทคนิคการดำเนินงานต่างๆ ในบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาให้แก่สถานประกอบการ ซึ่งค่ายนี้มีหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลสถานประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น 21 แห่ง อาทิเช่น โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นอกจากหน่วยงานจะได้เข้าเรียนรู้กระบวนการที่จะนำไปขับเคลื่อนสถานประกอบการแล้วนั้น ในวันสุดท้ายของค่ายผู้แทนจากหน่วยงานยังได้นำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกับแผนงานฯ ภายใต้แนวคิด สานพลังเสริมแรง ขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ซึ่งการนำเสนอครั้งนี้เปรียบเสมือนเป็นทิศทางและกรอบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและแผนงานฯ อันจะนำไปสู่การขยายผลให้สถานประกอบการมีการดูแลสุขภาวะของพนักงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

Powered by MakeWebEasy.com