ค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 2

Last updated: Jun 16, 2018  |  604 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

ค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 2

สำหรับค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” นับเป็นรุ่นที่ 2 ที่แผนงานจัดให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ) ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ รวมถึงสามารถจุดประกายให้คณะทำงานเกิดความพร้อมเพรียงในการร่วมกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนให้สถานประกอบการตนเองเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งค่ายฝึกอบรมรุ่นที่ 2 นี้ มีสถานประกอบการเข้าร่วมจำนวน 28 แห่ง มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 55 คน โดยทีมงานฝ่ายกิจกรรมของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ให้ความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การเข้าเรียนรู้ในสถานีความรู้ในรูปของนิทรรศการประกอบการสาธิต ทดลอง และเกมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรม “การทำงานเป็นทีมขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ” กิจกรรมแผนปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการและข้อเสนอโครงการ” โดยใช้ข้อมูลที่ได้จาก “ตลาดนัดความรู้” และ “สถานีความรู้” เป็นต้น จากการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบดังกล่าวนี้ทำให้คณะทำงานที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรมครั้งนี้ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงในสถานประกอบการ (บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ) รวมถึงได้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางในการดำเนินงานการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com