ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ครั้งที่ 2 บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง

Last updated: 2018-06-16  |  750 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ครั้งที่ 2 บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง

 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (Healthy & Happy Enterprise : H2E) ภายใต้แผนงานการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพดี-มีสุขให้เกิดกับพนักงาน บริษัท จิบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ข้าวหงษ์ทอง  ออกสู่ผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก และได้รับการยอมรับโดยใช้ชื่อ Golden Phoenix และภาษาจีน กิมหงษ์  จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้บริษัทฯ เป็นสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ และเข้มแข็ง คือ เป็นสถานประกอบการที่ปลอดเหล้า บุหรี่ 100% และปลอดปัจจัยเสี่ยง มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์  ซึ่งทำให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความสุขและอุบัติเหตุในการทำงานลดลงจนในปัจจุบันไม่พบอุบัติเหตุในการทำงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อร้องเรียนของผลิตภัณฑ์ก็ลดลง

Powered by MakeWebEasy.com