ตรวจเยี่ยมบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบุรี

Last updated: 2018-06-20  |  708 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตรวจเยี่ยมบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบุรี

        วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (Healthy & Happy Enterprise : H2E) ภายใต้แผนงานการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพดี-มีสุขให้เกิดกับพนักงานของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด (มหาชน) เพชรบุรี ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ประกอบกิจการด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำทั้งภายในและต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

         โดยทางบริษัทมีนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพมีทีมในการดำเนินงานที่เข้มแข็งและมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  กิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดยการปลูกผักสวนครัวบริเวณพื้นที่ด้านหลังบริษัท และจำหน่ายให้พนักงานในราคาถูกพร้อมทั้งนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารให้พนักงานทุกคนได้รับประทานในมื้อกลางเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับกิจกรรมเรื่องบุหรี่ทางบริษัทฯ มีการอบรมเรื่องพิษภัยและโทษของบุหรี่เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์อันตรายจากบุหรี่ มีการจัดเขตสูบบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด

Powered by MakeWebEasy.com