เข้าตรวจเยี่ยมบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Last updated: Jun 21, 2018  |  780 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

เข้าตรวจเยี่ยมบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

        วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (Healthy & Happy Enterprise : H2E) ภายใต้แผนงานการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพดี-มีสุขให้เกิดกับพนักงานของบริษัท บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ประกอบกิจการด้านการผลิตเพาเวอร์ซัพพลาย(ตัวแปลงไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆ) ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพมีทีมในการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  กิจกรรมเพิ่มรายจ่ายลดรายได้ โดยการฝึกอบรมทำน้ำยาล้างจานเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือจัดจำหน่าย  เป็นต้น

        ทางบริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนให้พนักงานบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยจะมีอาหารเพื่อสุขภาพจัดจำหน่ายภายในโรงอาหาร และมีป้ายโภชนาการอาหารตั้งบนโต๊ะรับประทานอาหารทุกโต๊ะ และมีการอบรมผู้ประกอบอาหารโดยสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับรางวัล Clean Food Good Test ระดับดี ปี 2560 - 2562 สำหรับพนักงานที่มีความประสงค์ที่จะเลิกสูบบุหรี่ทางบริษัทฯ มีการจัดทำโครงการ ส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ จนทำให้พนักงานสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2558 – 2561 จำนวน 15 คน ซึ่งพนักงานที่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จนั้นทางบริษัทฯจะยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ และมีการจัดเขตสูบบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com