รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

Last updated: 5 ก.ย. 2561  |  1735 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายสถานประกอบการและจุดจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดงานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ : แรงงานสุขภาพดี 4.0 เพิ่มพูนกำไรให้องค์กร ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการสร้างสุขภาพ  สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขรวม 72 แห่ง และบุคคลดีเด่นที่ให้การสนับสนุนให้เกิดการขยายงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ จำนวน 13 ท่าน โดยท่านได้กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และขอชื่นชมหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการเดินหน้า  สานต่อแนวคิดของการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมการมองปัญหาต่าง ๆ แบบองค์รวม และขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการที่จะก่อให้เกิดการเสริมสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับแรงงานหรือคนทำงานทุกคน  ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจของสถานประกอบการ คือ ทรัพยากรมนุษย์ เพราะหากสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงย่อมส่งผลต่อขีดความสามารถในการทำงานต่อไป

     รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานมหกรรมมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ : แรงงานสุขภาพดี 4.0 เพิ่มพูนกำไรให้องค์กร

กลุ่มที่ 1  สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข

     ในการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการในรอบปี 2560-61 มีสถานประกอบการ 19 แห่ง ที่สมัครใจในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมให้แก่พนักงานตนเอง โดยนอกจากจะได้มีการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานด้วยการควบคุมการสูบบุหรี่และดื่มเหล้าแล้ว ยังส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพเช่น เช่น ส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายในที่ทำงาน หรือบริโภคอาหารที่ไม่หวานมันเค็ม และอื่นๆ รวมทั้ง ดำเนินการเพื่อช่วยพนักงานในเรื่องการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน เพิ่มการออม หรือการป้องกันยาเสพติด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ สภาพปัญหาและบริบทของสถานประกอบการเอง โดยการสร้างเสริมสุขภาพดังกล่าว จะต้องทำอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ซึ่งสถานประกอบการทั้ง 19 แห่ง นี้ ได้ชื่อว่า “สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข” หรือ “Healthy and Happy Enterprises” เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข ดังนี้

1. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
3. บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
4. บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) SMM5
5. บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด
6. บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด
8. บริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จำกัด
9. บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
10. บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
11. บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด
13. บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
14. บริษัท คูซุ่นเฮงหลีเท็กไทส์ จำกัด
15. บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
16. บริษัท ศรีตรังโลจิสติกส์ จำกัด
17. บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
18. บริษัท เพรสซิเด๊นท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
19. บริษัท แปลนครีเอชั่น จำกัด


กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

     การดำเนินงานเพื่อป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงาน ในปี พ.ศ.2560-2561  มีสถานประกอบการ 53 แห่งที่มีการควบคุมการสูบบุหรี่และดื่มเหล้าของพนักงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร โดยเป็นสถานประกอบการที่มีนโยบายและมีผู้ดูแลงานด้านนี้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ตั้งแต่การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน รวมทั้งการสนับสนุนและช่วยให้พนักงานเลิกพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ซึ่งสถานประกอบการทั้ง 53 แห่ง นี้ ได้ชื่อว่า “สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ” เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

1. บริษัท กิจไพศาลการช่าง จำกัด
2. บริษัท เรนโบว์ ปริ้นติ้ง จำกัด
3. บริษัท พีเออี เทคนิคอลเซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
5. บริษัท สามมิตรสมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) SMS
6. บริษัท สามมิตรสมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) SMT
7. บริษัท ไทยสวีดีส แอช แซมบลีย์ จำกัด
8. บริษัท พิพัฒน์ฟอกย้อม จำกัด
9. บริษัท ซันฟีด จำกัด
10. บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด
11. บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด
12. บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
13. บริษัท สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
14. บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
15. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานปากช่อง
16. บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3
17. บริษัท เอราวัณ เคมีเกษตร จำกัด
18. บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
19. ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
20. บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์(ราชบุรี) จำกัด
21. บริษัท โตโยต้าเมืองตรังผู้จำหน่ายโตโตต้า จำกัด สาขาตรัง
22. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
23. บริษัท ซี.ที.ฟอร์นเทียร์ จำกัด
24. บริษัท ไท ไวด์ โคลธ จำกัด
25. บริษัท ซี.บี. แทค (ประเทศไทย) จำกัด
26. บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด
27. บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
28. บริษัท โกลบอล พลาสท์ จำกัด
29. บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด
30. บริษัท ไพม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัด
31. บริษัท ซันเทคเมทัลล์ จำกัด
32. บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
33. บริษัท เอ็ม แอนด์ พี เวิลด์ โพลิเมอร์ จำกัด
34. บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด
35. บริษัท ไทยอาซาฮี จำกัด
36. บริษัท ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
37. บริษัท ฉ.เหลี่ยมเจริญ ก่อสร้าง จำกัด
38. บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จำกัด
39. บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
40. บริษัท เคเวิลด์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
41. บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
42. บริษัท ราชาชูรส จำกัด
43. บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ จำกัด
44. บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
45. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. มนต์ชัย
46. บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซุริมิ จำกัด
47. บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
48. บริษัท กันยง อิเล็คทริก จำกัด
49. บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
50. บริษัท เทคโนโฟม จำกัด
51. บริษัท เซ็นจูรี่ อินโนแอ็ค จำกัด
52. บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด
53. บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด


กลุ่มที่ 3 บุคคลดีเด่นด้านการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการรวม 11 ท่าน

     ในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับแรงงานของสถานประกอบการต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจในการเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนให้สถานประกอบการต่างๆ สามารถดำเนินงานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ให้แก่สถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งเข้าไปจัดกิจกรรมเพื่อช่วยให้พนักงานในสถานประกอบการต่างๆ สามารถลดเลิกพฤติกรรมเสี่ยงได้สำเร็จ ด้วยจิตสาธารณะ   ทางโครงการฯ จึงขอชื่นชมและประกาศเกียรติคุณบุคคลเหล่านี้

ลำดับที่ 1
คุณนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

ลำดับที่ 2
คุณอรวรรณ ชาครียกุล
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลราชบุรี

ลำดับที่ 3
นางประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหารและบุคคล
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่ 4
นายทิตาวีร์ เทศะปุรณะ
รองผู้จัดการแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัท จินเทค(ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับที่ 5
นายกัญชัช ตุลยพงษ์รักษ์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
บริษัท ไทยซิตริกแอซิด จำกัด

ลำดับที่ 6
นายปรีชา สมพล
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท เพรสซิเด๊นท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ลำดับที่ 7
นางกัณณิกา  หนูมา วิเชียรผลา
ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่ 8
นายชาคริต หนูสงค์
หัวหน้าแผนกงานแรงงานสัมพันธ์
บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่ 9
นายวันชัย สุวรรณมณี
ผู้จัดการแผนกแรงงานสัมพันธ์
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่ 10
นายทรงพล แจ่มรัศมี
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด

ลำดับที่ 11
นางสาววัลย์ดา เลาย์หกุล
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ลำดับที่ 12
คุณบุญมี  จิตรใจ
ผู้จัดการทั่วไป
กลุ่มบริษัทยางโอตานิ (OTANI TIRE GROUP’s)


ลำดับที่ 13
คุณนันทวิทย์ พุ่มเจริญ
Safety manager
บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด


ลำดับที่ 14
คุณนพดล  กมลกลาง
นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา


ลำดับที่ 15
คุณจริยาพันธ์ รุจิรัชกุล
นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้