ประชุมปรึกษาหารือ พัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร

Last updated: 2019-08-30  |  454 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 ประชุมปรึกษาหารือ พัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร

     ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าพบนางดวงพร ปิณจีเสคิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดและทีมงาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยผู้ประสานงานโครงการได้นำเสนอข้อมูลจากโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการพูดคุยและหารือร่วมกัน ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้กล่าวถึงภารกิจของสำนักงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องที่สามารถเชื่อมโยงงานร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ การส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย เป็นต้น ซึ่งท่านให้ความสนใจ เห็นความสำคัญและได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการขยายฐานการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ร่วมกันต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com