ทีมงานโครงการส่งเสริมฯ เยี่ยมชมโครงการ “มัลติแบกซ์สุขภาพดีมีสุข” ที่บริษัทมัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี

Last updated: 17 มี.ค. 2563  |  1511 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีมงานโครงการส่งเสริมฯ เยี่ยมชมโครงการ “มัลติแบกซ์สุขภาพดีมีสุข” ที่บริษัทมัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี

     บริษัทมัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) นิคมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดย ดร.พิสุทธิ เลิศวิไล (กรรมการบริหารบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) นางสาวบุญรวม ไทยประเสริฐ (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล) นางสาวนันทิดา สังข์สีแก้ว (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และผู้รับผิดชอบโครงการมัลติแบกซ์สุขภาพดีมีสุข) พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการมัลติแบกซ์ฯ 15 คน ต้อนรับทีมงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการที่สนับสนุนโดย สสส. (นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวศิริพร บุญฤทธิ์) ในการเยี่ยมชมโครงการมัลติแบกซ์ฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทมัลติแบกซ์ฯ เป็นสถานประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมฯ และทุนสมทบจากบริษัทมัลติแบกซ์ฯ ด้วย โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (H2E; Health & Happy Enterprise) ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อพูดคุยและสอบถามถึงผลการดำเนินงานโครงการมัลติแบกซ์ฯ พร้อมกับรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา อีกทั้งให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานร่วมกัน

     จากข้อมูลของบริษัท มีพนักงาน 890 คน ผลการตรวจสุขภาพในปีที่ผ่านมา พบว่าพนักงานมีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมทางสุขภาพนอกเหนือจากการทำงาน เช่น การสูบบุหรี่ร้อยละ 17 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 35 ค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 28.5 น้ำตาลในเส้นเลือดสูงร้อยละ 18 และกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 2.8 จากข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของพนักงานมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยต้องการให้พนักงานมีสุขภาพกาย สุขภาพใจและคุณภาพชีวิตที่ดี แล้วส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีได้

การเยี่ยมชมบริษัทครั้งนี้ พบจุดเด่นของที่นี่ ดังนี้

          - ผู้บริหารเห็นความสำคัญ โดยสนับสนุนการดำเนินงานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนของงบประมาณ การกระตุ้นคณะทำงานและให้กำลังใจ

          - ความเข้มแข็งของคณะทำงาน (จากทุกส่วนงานและทุกระดับ) มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงานร่วมกัน

          - การใช้ข้อมูลจากผลการตรวจสุขภาพประจำปีมาวิเคราะห์เพื่อจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาด้านสุขภาพให้มากที่สุด และได้นำผลข้อมูลรายบุคคลมาเปรียบเทียบความผิดปกติที่มากกว่า 1 รายการ เช่น นำข้อมูลของพนักงานที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมาเทียบกับพนักงานที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ เป็นต้น

          - ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ที่เข้ามาสนับสนุนการให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุหรี่ เหล้า อาหาร และการออกกำลังกาย พร้อมทั้งสนับสนุนการติดตามประเมินผลรายบุคคล และสนับสนุนยาสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ตามความจำเป็น

          - เพิ่มบทบาทพยาบาลประจำห้องพยาบาลในการให้ข้อมูลและความรู้ทางสุขภาพกับพนักงาน และจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์หมุนเวียน


     สิ่งที่ทีมงานโครงการส่งเสริมฯ มีข้อคิดเห็นเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ได้แก่ การจัดเขตสูบบุหรี่ในบางจุดยังไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง การนำผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ มาเทียบกับการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ในเชิงผลผลิตที่บริษัทจะได้รับ การพัฒนาห้องพยาบาลให้เป็นจุดรับคำปรึกษาในการลด ละ เลิกบุหรี่และเหล้า ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล จัดทำระบบการส่งต่อข้อมูลการดูแลโดยรายงานผลการดูแลกับพี่เลี้ยงด้านสุขภาพในพื้นที่ สุดท้ายเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ทำให้พนักงานเกิดการทบทวนพฤติกรรมของตนเอง และแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพ ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง โดยมีบริษัทเป็นผู้สนับสนุน กระตุ้นและให้กำลังใจตามแผนการดำเนินงานโครงการมัลติแบกซ์ฯ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้