ส.พ.ส.ร่วมกับ พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ จ.ราชบุรี จัดประชุม “พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่”

Last updated: 2020-08-20  |  514 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ส.พ.ส.ร่วมกับ พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ จ.ราชบุรี จัดประชุม “พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่”

     ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวพิมพ์นภา สินค้าเจริญ) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ นำทีมโดย นางสาวอรวรรณ ชาครียสกุล พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลราชบุรี นายนพพร  ทัพอยู่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก และ ร.ต.พีระพงศ์ มณีสงฆ์ จิตอาสาพาเลิกบุหรี่ จัดประชุม “พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่” ขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดราชบุรี ของสถานประกอบการ 7 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ

        จากการพูดคุย แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถานประกอบการทั้ง 7 แห่ง แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยในระยะที่ผ่านมาสถานประกอบการ หลายแห่งได้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในเรื่องต่างๆ เช่น การประกาศนโยบายสถานประกอบการปลอดบุหรี่ การสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ด้วยการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่อย่างชัดเจนไม่ให้มีควันบุหรี่รบกวนผู้อื่น และในบางแห่งห้ามสูบบุหรี่นอกพื้นที่ที่จัดไว้ให้ สนับสนุนข้อความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ การจัดอบรม โดยได้รับการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงส่งเสริมด้านสุขภาพ เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ ให้คำแนะนำ วิธีการ และเทคนิค การ ลด ละ เลิก บุหรี่ ทำให้เกิดบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ขึ้นภายในสถานประกอบการ ที่สามารถต่อยอดให้เป็นแกนนำสร้างเสริมสุขภาพ (Change Agent) ที่จะเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานในสถานประกอบการ และได้มีโอกาสเยี่ยมชมพื้นที่สูบบุหรี่ของบริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สถานประกอบการที่มาในวันนี้สามารถนำไปปรับใช้ในสถานประกอบการของตนเอง

         การจัดประชุมครั้งนี้ ได้หารือร่วมกันเพื่อให้เกิดการขยายผลการดำเนินงานการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ของจังหวัด โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของชมรมผู้บริหารงานบุคคล ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ตามบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อเป็นต้นแบบสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในระดับจังหวัดและประเทศต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com