สาระสุขภาพดี

สาระดีๆ เพื่อสุขภาพดีๆ เก็บเล็กผสมน้อยรอบๆ ตัว และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รู้แล้วอย่าลืมบอกต่อสร้างเครือข่ายสุขภาพดี

เตือนภัยนักสูบทั้งหลาย เช็คอาการเหล่านี้ก่อนจะสาย

“เมืองหลวงควันและฝุ่นมากมาย พี่สูดดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้” เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง "ภูมิแพ้กรุงเทพ" แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่แค่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ หรือพื้นที่เขตเมืองเท่านั้น ที่มีปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5 สะสมในปริมาณสูง แต่หลายพื้นที่ในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งในระดับโลก ต่างก็ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ไม่ต่างกัน

ทำความเข้าใจทุกแง่มุมเกี่ยวกับวัคซีน ติดอาวุธทางปัญญาสู้ภัยโควิด ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

วันแรงงานแห่งชาติ หรือ May Day ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ที่ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่ให้ความสำคัญไม่แพ้กับวันสำคัญอื่นๆ สำหรับวันแรงงานในประเทศไทยถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งตรงกับสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี และได้รับรองวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติในปี พ.ศ. 2499 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันแรงงานในปี พ.ศ. 2500 ซึ่งในยุคแรกของวันแรงงานนั้น ลูกจ้างยังไม่ได้หยุดงานแต่ใช้เวลาถึง 17 ปี จึงได้ประกาศเป็นวันหยุดให้แรงงานได้หยุดพัก แรงงานที่อยู่ในส่วนของภาคธุรกิจและการบริการ กลุ่มลูกจ้างและพนักงานเป็นกำลังหลักในการดำเนินกิจการให้เกิดการผลิต การแจกจ่ายสิ้นค้า บริการ ช่วยสร้างรายได้ นับได้ว่าแรงงานมีความสำคัญในฐานะที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อธุรกิจมีแรงงานที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และฝีมือแล้วก็มักจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตไปได้ด้วยดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ยังคงมีรายงานจำนวนยอดผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการแพร่ระบาดครั้งนี้เกิดจากเชื้อสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 ที่ สามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด

องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ไว้ว่า การเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของประชากรโลกกว่า 5.2 ล้านคน เป็นผลมาจากการบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ (WHO แนะนำให้กินผักและผลไม้วันละ 400 กรัมต่อวัน) ด้วยเหตุนี้ สหประชาชาติจึงประกาศให้ปี 2564 เป็น “ปีแห่งการบริโภคผักและผลไม้สากล” หรือ “International Year of Fruits and Vegetables, 2021” เพื่อยกระดับให้การส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้เป็นประเด็นระดับโลก โดยเน้นการสร้างความตระหนักและพัฒนานโยบายที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพจากการกินผักและผลไม้ ลดปริมาณผักและผลไม้เหลือทิ้ง และการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการกินผักผลไม้ร่วมกัน

ความรักอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณค่ามากกว่าการให้สิ่งของ ข้อสำคัญคือการให้กำลังใจคนรักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลตัวเองหันมาออกกำลังกาย ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข เหล้า บุหรี่ การพนัน และยาเสพติด

เทศกาลปีใหม่จีนหรือเทศกาลตรุษจีนเวียนมาอีกครั้ง ผู้คนต่างนึกถึงความสุขแห่งการเฉลิมฉลอง สำหรับตรุษจีนปีนี้จะต้องปรับสู่วิถีใหม่สู่การดูแลสุขอนามัยให้เคร่งครัดมากขึ้น ...

“สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันกันอย่างเคร่งครัด” สิ่งเหล่านี้กลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติเพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องบอกว่า กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวไปเสียแล้ว

การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัย ถือเป็นยอดปรารถนาสำหรับทุกคน แต่ทำอย่างไรถึงจะเป็นเช่นนั้นได้ เพราะท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ที่เร่งรีบ การกินอาหารที่เกินความต้องการของร่างกาย

ในฐานะ จป. ของสถานประกอบการถือได้ว่ามีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนสถานประกอบการให้เป็นสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข โดยมีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานในการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงาน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพภาพในสถานประกอบการ พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ 1600 สายเลิกบุหรี่ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังส่งเสริมบุคคลต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานหันมาสนใจดูแลสุขภาพ ในโอกาสนี้ทีมงานโครงการฯ ขอเป็นกำลังใจและขอยกย่อง “จป.ทุกคน” ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพดี และมีความสุข ส่งผลให้เกิดสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

รู้หรือไม่ว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจมากถึง 9.2 ล้านคน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โรคหัวใจเป็นหนึ่งในกลุ่มโรค NCDs หรือกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง

 วัน Car Free Day ตรงกับวันที่ 22 กันยายนของทุกปี ทั่วโลกต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แล้วหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะใช้จักรยานซึ่งเป็นทางเลือกในการเดินทาง เพื่อลดปัญหามลพิษจากยานพาหนะ

ภาพของผู้ปกครองที่ต้องรับ-ส่งลูกหลานไปโรงเรียน โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ หรือแม้แต่การใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์เพื่อไปโรงเรียนของเด็กๆ ในเขตกรุงเทพฯ เป็นภาพที่เราคุ้นเคยและเห็นกันจนชินตา แต่ภาพที่เราไม่ค่อยคุ้นชินกันนักคือ การสวมหมวกกันน็อกให้กับเด็ก ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น เด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลประสบอุบัติเหตุทางถนนเป็นเหตุให้เสียชีวิตเนื่องจากไม่ได้สวมหมวกกันน็อก

   12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ (Mother's Day) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า “รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”

คุณเคยรู้สึกมั้ยว่า เราเป็นอะไรก็ได้ในที่ทำงาน ได้เป็นตัวของตัวเอง บรรยากาศการทำงานถ้อยทีถ้อยอาศัย ร่วมแรงร่วมใจ พูดคุยกันได้ทั้งวันไม่มีเบื่อ เวลา 7-8 ชั่วโมงรู้สึกผ่านไปอย่างรวดเร็ว นั่นเป็นสัญญาณว่า ออฟฟิศของคุณน่าอยู่น่าทำงาน

 วันเข้าพรรษา (ฤดูฝน) หรือ Buddhist Lent Day ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที่พระสงฆ์ตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อเริ่มต้นจำพรรษา ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ ว่าไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอดช่วงฤดูพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน จึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และฟังพระธรรมเทศนา สำหรับการทำบุญในช่วงโควิด-19 ควรจะมีลักษณะทำง่าย ไม่ต้องใช้เงินมาก และทำที่ไหนก็ได้ เช่น โครงการปันกันอิ่ม (ร้านไหนก็สามารถเป็นโรงทานช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้ เพียงแค่นำเงินไปฝากไว้) สามารถช่วยบรรเทาความหิวโหยให้แก่ผู้ยากไร้ที่ขาดแคลน หรือการบริจาคเงินทางออนไลน์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ หรือการออกแรงช่วยงานในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ หรือแม้กระทั้งการเติมพลังบวกให้กันก็ล้วนเป็นการทำบุญ

     1 กรกฎาคมนี้ เป็นวันเปิดภาคเรียน หลังจากเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนมาจากเดือนพฤษภาคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และถึงแม้ว่าไทยจะไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศมาหลายวันแล้ว ยกเว้นจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าพำนักที่สถานกักกัน แต่ก็ยังคงสร้างความวิตกกังวลไม่น้อยเมื่อนักเรียนต้องไปโรงเรียน

 “ยาเสพติด” คือ สารเคมีที่มีผลต่ออารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมของผู้เสพ โดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท และทำให้ผู้เสพรู้สึกต้องการ ขาดไม่ได้ รวมถึงส่งผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกาย ทำให้อ่อนเพลีย ร่างกายซูบผอม และมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ปัญหาการใช้ยาเสพติดทั่วโลกมักส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตของประชากร จึงเป็นที่มาของ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” หรือ “International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking” ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ปีนี้สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office on drugs and Crime) ได้ประกาศคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกว่า "Better Knowledge for Better Care." หลายประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิก รวมถึงประเทศไทยด้วย จึงร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชนตลอดมา ส่วนคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกปีนี้ของไทย คือ “SAVE ZONE NO NEW FACE: พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนต่างหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัยกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้ชีวิตในแบบที่เรียกว่า “New Normal” มีอะไรบ้างที่ต้องปรับตัว วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน

เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563 นี้ เป็นโอกาสดีที่จะรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน ถึงอันตรายของบุหรี่ โดยใช้โควิด-19 เป็นกรณีศึกษา เพื่อสร้างกระแสการเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งลดความเสี่ยงที่จะแพร่โควิด-19 ให้แก่คนอื่น และหากไม่สามารถเลิกสูบได้ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ให้เสี่ยงน้อยลงทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง

 “แรงงาน” เป็นกำลังสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มที่เป็นลูกจ้างและพนักงานในสถานประกอบการ ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานกว่า 38 ล้านคน ซึ่งมีแรงงานกระจายอยู่ในธุรกิจผลิตสินค้าและการบริการ เช่น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการก่อสร้าง เป็นต้น แรงงานหนึ่งคนมุ่งมั่นทำงานหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว และแรงงานโดยรวมนั้นสร้างมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี  Earth Day เป็นวันที่ทำให้เราตระหนักถึงโลกที่เราอาศัยอยู่และเราจะช่วยกันรักษ์โลกด้วยวิธีต่างๆ เช่น การลดอัตราการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ อนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ไม่ส่งเสริมการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป สร้างพลังอำนาจจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และสภาพอื่นๆ ให้พ้นจากการกระทำที่มิชอบของมนุษย์ รวมทั้งการสร้างสำนึกในส่วนบุคคล ชุมชน และชาติในอันที่จะรักษาโลกไว้อย่างยั่งยืนสืบไป

     “นอนหลับสนิท ชีวิตสุขสันต์ โลกพลันสดใส” หรือ “Better Sleep, Better Life, Better Planet.” เป็นคำขวัญของวันนอนหลับโลก หรือ World Sleep Day ในปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม (วันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมในทุกปี) จัดขึ้นเพื่อต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการนอนหลับ

ฤกษ์งามยามดี ควรเลือกวันมาฆบูชานี้เป็นวันเริ่มต้นเลิกบุหรี่ ด้วย ‘วันมาฆบูชา’ เป็น ‘วันกตัญญูแห่งชาติ’ นอกจากได้ไปวัดและประกอบกิจกรรมทางศาสนาแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ระลึกถึงและตอบแทนพระคุณบุพการี ถือเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของ ‘คนดี’ เพราะพ่อและแม่เลี้ยงดูเรามาอย่างดี ให้ร่างกายที่ครบถ้วนและแข็งแรง ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันตั้งต้นเลิกบุหรี่ที่ดีที่สุด ถือเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อและแม่วิธีหนึ่ง และไม่ทำร้ายพ่อและแม่เมื่อเราเข้าใกล้เพราะควันบุหรี่มือสองและมือสาม

Powered by MakeWebEasy.com