รายงานความเคลื่อนไหว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบความร่วมมือแบบปรึกษาหารือ เพื่อขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่-เหล้า ระดับพื้นที่ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดนครปฐม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562  ที่ผ่านมาโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเป็นสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข นำทีมโดยดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรม ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลีฟวิ่ง สมุทรปราการ

ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ :พัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ จัดโดย สำนักงานประกันสังคม ณ บริษัท บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

จากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร

เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบูรณาการการดำเนินงานสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง บุหรี่ทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมองโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com