รายงานความเคลื่อนไหว

ในวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.00-15.30 น. โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) ได้จัดประชุมสัมมนา “บุหรี่ไฟฟ้า...ภัยซ่อนเร้นในสถานประกอบการ” และ การประชุมชี้แจง แนวทางการประเมิน “สถานประกอบการปลอดบุหรี่” ขึ้น ณ ห้องประชุม กินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ อันจะนำไปสู่การรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร รวมทั้ง เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการรับมือกับนักสูบหน้าใหม่ที่จะหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า และรับมือกับบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังแปลงร่างเข้าสู่สังคมไทยในภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งในสถานประกอบการด้วย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุม อมาแรนธ์ บี โรงแรมอมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ สืบเนื่องจากโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ โดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 3 และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 10 รวมถึงสถาบันควบคุมโรคเขตเมือง ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างการรับรู้และสร้างเครื่องมือช่วยให้สถานประกอบการปลอดภัยจากควันบุหรี่ พร้อมทั้งได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมการสูบบุหรี่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่เกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนักงานและส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “กฎหมายบุหรี่...เครื่องมือช่วยให้ที่ทำงานปลอดภัยและปลอดควัน” ครั้งที่ 3 ให้กับสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งตัวแทนผู้จัดการโครงการฯเข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้ดำเนินงานโครงการฯ ประเด็นด้านแรงงาน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมยาสูบในระดับชุมชน จัดโดยโครงการหนุนเสริมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ (พศย.) ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานควบคุมยาสูบในชุมชน พร้อมกับกำหนดแนวทางการบูรณาการและหนุนเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีในระดับชุมชน ส่วนกลางและสสส.

โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมสนับสนุนเครื่องมือช่วยเลิกสำหรับจัดกิจกรรมสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ณ บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:30–12:00 น. เพื่อดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ตลอดจนแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)) ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส) ร่วมหนุนเสริม ภาคีเครือข่ายศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (Quitline 1600) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมสนับสนุนสื่อในงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ นำโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ อุปนายกสมาคมฯและผู้จัดการโครงการ เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐมให้เป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ และถือเป็นจังหวัดที่ 33 ณ ห้องประชุมวัชรีรมยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดนครปฐม โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐมให้เป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ เป็นจังหวัดที่ 33 ที่ได้เข้าร่วมสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)) ดำเนินงานโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นำโดย นายนโทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการฯพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้เข้าพบนางสาวณัฐพร พิชยภิญโญ ผู้อำนวยการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 10 เพื่อประสานความร่วมมือและหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคมอุตสาหกรรมอัญธานีรวมถึงสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยกระดับเป็นนิคมอุตสาหกรรมปลอดควันบุหรี่

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ซึ่งดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้มีการจัดประชุมการดำเนินโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (ปลอดบุหรี่สุรา) ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน  เพื่อหารือหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอสามพรานต่อแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการในพื้นที่ให้ปลอดจากควันบุหรี่ นำไปสู่สังคมแรงงานสุขภาวะต่อไป

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00-12.30 น. สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) จัดประชุมสัมมนา “ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของแรงงานและการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ให้โดนใจผู้ประกอบการ” ขึ้น ณ ห้อง กินรี 1 โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากสถานประกอบการได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการสูบบุหรี่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องต่อสถานการณ์ด้านสุขภาพของแรงงานและบริบทต่างๆของสถานประกอบการซึ่งต้องปรับตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะการผลิตและบริโภคของประเทศ ในยุค New Normal นี้

“เพราะสุขภาพดี เราสร้างขึ้นเองได้” สถานประกอบการร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมกีฬา จัดอบรมให้ความรู้ แชร์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ และอื่นๆอีกมากมาย

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ซึ่งดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ตลอดจนแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)) ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นำโดย นายนโทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการฯพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้เข้าพบ นางสุรีย์พร ไชยศรี     นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 8 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อประสานความร่วมมือและหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังยกระดับเป็นนิคมอุตสาหกรรมปลอดควันบุหรี่

ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับตัวแทนจากสถานประกอบการต่างๆกว่า 20 สถานประกอบการสู่ค่ายฝึกอบรมคณะทำงานสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ “กระบวนการและเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาพคนทำงาน” เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา   ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันที่ 14 กันยายน 2565 ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นำโดย นายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการฯและทีมงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) เข้าพบเพื่อหารือกับ นางสาวบุพชาติ พุทธิสาร  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี และตัวแทนกรรมการฝ่ายบริหารจากบริษัท เจมโมโปลิส จำกัด  บริษัท เจแปน จิวเวลรี่ แฟคตอรี่ จำกัด  ซึ่งเป็นตัวแทนจากชมรมอัญธานี ถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนให้สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ให้มีการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนด้านการสร้างเสริมสุขภาพแรงงาน

     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุม กรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานนิคมบางปะอิน โดยคุณธนกฤต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “กฎหมายบุหรี่...เครื่องมือช่วยให้ที่ทำงานปลอดภัยและปลอดควัน” ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและรอบนอกนิคมอุตสาหกรรม

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นำโดย นายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการฯและทีมงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) ร่วมกับนายรัฐธรรมนูญ สืบถิ่น นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าพบเพื่อหารือกับนายธนกฤต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และตัวแทนจากบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนให้สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม มีการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพแรงงาน

เมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฏาคมที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับน้องๆระดับมัธยมศึกษาจาก 5 โรงเรียนเป้าหมายในเขตบริเวณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง รวมแล้ว 50 คนเข้าเรียนรู้กับ ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ปอดใส ไร้ควันบุหรี่ ซึ่งดำเนินงานผ่านโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการโดยได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ ลดนักสูบหน้าใหม่รวมถึงคาดหวังว่าให้เยาวชนไปชักชวนให้คนใกล้ชิดเลิกบุหรี่ในโอกาสต่อไป

     ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานนิคมอมตะซิตี้ชลบุรี บริษัทอมตะคอปอเรชัน จำกัด (มหาชน) สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนครและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ได้จัดสัมมนา “กฎหมายบุหรี่...เครื่องมือช่วยให้ที่ทำงานปลอดภัยและปลอดควัน”

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นำโดย  นางสาวสายธารา สมคิด ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯและทีมงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.) จัดนิทรรศร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายชัยวัฒน์  อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายรัฐธรรมนูญ สืบถิ่น นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ โดยนิทรรศการเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ และทางโครงการฯได้นำสื่อสนับสนุนต่างๆ แจกจ่ายให้สถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับพนักงานอีกด้วย

โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ค่ายฝึกอบรมคณะทำงานสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ “กระบวนการและเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาพคนทำงาน” เมื่อวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี  ซึ่งมีสถานประกอบเข้าร่วมรวม 26 สถานประกอบการจากทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะทำงานในสถานประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปต่อยอดในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้และการฝึกทักษะที่จำเป็นแล้ว ยังได้มีโอกาสสร้างสายสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพในอนาคต

ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านรับน้องๆวัยใส ระดับประถมศึกษาตอนปลายจำนวน 50 คนเข้าสู่ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ปอดใสไร้ควันบุหรี่ เมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายฯครั้งนี้ คือ การปลูกฝังให้เด็กๆช่วงรอยต่อจากเด็กสู่วัยรุ่นให้ได้เรียนรู้พิษภัยของบุหรี่ทั้งในแง่ของสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจรวมถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากเด็กๆได้เข้าใจจะนำไปสู่การตระหนักว่าการก้าวไปสู่การสูบบุหรี่นั้นเป็นทางที่ไม่ควรเลือก และเมื่อเด็กๆมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นจะกลายเป็นต้นแบบเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ซึ่งจะสามารถชักชวนคนรอบตัวให้เลิกบุหรี่หรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ต่อไป

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอมตะเซอร์วิสเซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์ อมตะนคร บ.ซันคอล ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบ.ทสึจิมา (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “นิคมอุตสาหกรรมร่วมใจ สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมดี ควันบุหรี่เป็นศูนย์” โดยภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ “บุหรี่...ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม” และการเสวนา “สานพลังสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมดี ควันบุหรี่ในอมตะซิตี้เป็นศูนย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต่อความสำคัญของการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอด (ควัน) บุหรี่ในสถานที่ทำงาน และแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้ปลอด (ควัน) บุหรี่ตามที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว

ทีมงาน ส.พ.ส. เข้าพบผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าพบผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมปลอดบุหรี่และการเป็นหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ แรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ได้มีการจัดกิจกรรม KICK OFF ประกวดคลิปวีดีโอภายใต้หัวข้อ “แรงงานสุขภาพดีด้วยสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่” เพื่อเป็นการจุดประกายขยายกระแสในประเด็นปัญหาบุหรี่ไม่ได้เป็นแค่ปัญหาแค่สุขภาพเท่านั้น หากมองให้กว้างขึ้นจะพบว่าปัญหาจะเกี่ยวข้องไปถึงในแง่สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบในระดับโลก ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่มีเป้าหมายเดียวกับ องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) ที่ได้ประกาศประเด็นการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ไว้ว่า “ยาสูบ:ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”

ทีมงาน ส.พ.ส ดำเนินการให้คำแนะนำสถานประกอบการ ที่มีความพร้อมและเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงาน เน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการให้ปลอดบุหรี่เป็นลำดับแรก

ทีมงานโครงการฯ เร่งคืนข้อมูลเกี่ยวกับผลการสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนักงานในสถานประกอบการ แก่ตัวแทนคณะทำงานให้สถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการสำรวจกว่า 60 แห่ง พร้อมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับผลการสำรวจสถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนให้แรงงานสุขภาพดี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้