รายงานความเคลื่อนไหว

วันที่ 11 ธันวาคม 2562  สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าพูดคุย หารือแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับจังหวัด ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ชลบุรีปลอดบุหรี่ด้วยวัยทำงานในสถานประกอบการ” ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชวน ช่วย เลิกบุหรี่”  (ดำเนินงานโดย โครงการจัดการความรู้และสื่อสารการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจชวนและช่วยเลิกบุหรี่) ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพงศ์ขจร ศุภสิริวิทยา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลพุทธมณฑลลงพื้นที่ติดตามการเลิกบุหรี่ของพนักงานบริษัทแสงชัยพรีซิชั่น จำกัด ร่วมกับนางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม เจ้าหน้าที่จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดประชุมปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยโรงพยาบาลพี่เลี้ยง และ การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคล โรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่ เหล้าในสถานประกอบการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดค่ายฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุขในสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 25 สถานประกอบการ ซึ่งส่งตัวแทนคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข รวมทั้งสิ้น 46 ท่าน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนเจ้าหน้าที่โครงการฯจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) เข้าร่วมออกบูธในงานประชุม "การพัฒนาเครือข่ายคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ (คลินิกโรคจากการทำงาน) ระยะที่ 13" ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

นที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมปฏิบัติการบทบาทและแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสาคร

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) จัดสัมมนา “บริการช่วยเลิกบุหรี่กับการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่” ให้กับสถานประกอบการทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; สสส.) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จัดประชุมปฏิบัติการ “บทบาทและแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการ โดยสถานพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors)” และ “การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคล และสถานพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ห้องบงกชรัตน์ บี และห้องบุษบงกช บี

โรงพยาบาลสามพรานจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำหรับการเป็นพี่เลี้ยง (Health Mentors) ช่วยเลิกบุหรี่ให้แก่แรงงานในสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; สสส. ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม; ส.พ.ส.)

โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมแบบปรึกษาหารือ แนวทางและกลไกการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

วันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข สนับสนุนโดย สสส. ส่งทีมงานเข้าทำการสนับสนุนเชิงกระบวนการให้แก่คณะทำงานบริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุข

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข สนับสนุนโดย สสส. ส่งทีมงานเข้าทำการสนับสนุนเชิงกระบวนการให้แก่คณะทำงานบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุข

เมื่อวันที่ 29 กันยายน สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข สนับสนุนโดย สสส. ส่งทีมงานเข้าทำการสนับสนุนเชิงกระบวนการให้แก่คณะทำงานของบริษัท คูซุ่นเฮงหลีเท็กไทล์ จำกัด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุข

    เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข สนับสนุนโดย สสส. ส่งทีมงานเข้าทำการสนับสนุนเชิงกระบวนการให้แก่คณะทำงานบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุข

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 62 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข สนับสนุนโดย สสส. ส่งทีมงานเข้าทำการสนับสนุนเชิงกระบวนการให้แก่คณะทำงานบริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุข

วันที่ 24 กันยายน ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข สนับสนุนโดย สสส. เข้าทำการสนับสนุนเชิงกระบวนการให้แก่คณะทำงานบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุข

ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข สนับสนุนโดย สสส. เข้าทำการสนับสนุนเชิงกระบวนการให้แก่คณะทำงานบริษัท โกลบอล พลาสท์ จำกัด เมื่อวานนี้ (21 กันยายน) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุข ที่จะนำมาใช้ในบริษัทในช่วงปี 2562 - 2563

ในวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข สนับสนุนโดย สสส. ได้เข้าทำการสนับสนุนเชิงกระบวนการให้แก่คณะทำงานบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุข ที่จะนำมาใช้ในบริษัทในช่วงปี 2562 - 2563

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมสัญจรให้กับ บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมสัญจรที่บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ได้เดินทางไปยังบริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด จังหวัดตรัง เพื่อจัดกิจกรรมปฏิบัติการ “การสร้างทีมงานขับเคลื่อนสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขอย่างเป็นระบบ” ให้กับคณะทำงานของสถานประกอบการ และมีคุณวาที ศิริสวัสดิ์ศิลป์ นักวิชาการสุขศึกษาชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในฐานะพี่เลี้ยง (Health Mentor) ที่ปรึกษาคณะทำงานในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง

กิจกรรมสัญจรครั้งแรกในเฟส 5 นี้ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ยกพลไปที่บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อจัดการประชุมปฏิบัติการ “การสร้างทีมงานขับเคลื่อนสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขอย่างเป็นระบบ” ให้กับคณะทำงานของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการย่อยสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข โดยจะมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานควบคู่กับการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุข

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมสนับสนุนและให้คำแนะนำกับคณะทำงานจากบริษัท สยามเดนโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 วันนี้ (4 ก.ย. 62) สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดบ้านต้อนรับ บริษัททีเอฟพี อินดัสเตรียล จำกัด จ.นครปฐม เข้ามาพูดคุยและปรึกษาหารือถึงกระบวนการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ: สสส.)

ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าพบนางดวงพร ปิณจีเสคิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดและทีมงาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Powered by MakeWebEasy.com