รายงานความเคลื่อนไหว

 “ใกล้มือหมอ” คือ แอปพลิเคชันที่สามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้น โดยแสดงผลของโรคที่มีความเสี่ยง 3 อันดับแรก มีความแม่นยำประมาณ 70-80% ประชาชนทั่วไปสามารถนำข้อมูลความรู้ของโรคนั้นมาใช้ดูแลสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น และไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้อย่างถูกต้องต่อไป โดย ร.อ.นพ.อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ผู้จัดการโครงการเครือข่ายผู้อภิบาลสุขภาพใกล้ชิดหมอทางไกล ด้วยแอปพลิเคชัน เล่าถึงความเป็นมาของแอปพลิเคชัน “ใกล้มือหมอ” ว่า  ปี 2557 หมอได้มีความคิดจะทำระบบการแพทย์ออนไลน์ โดยได้ร่วมมือกับเพื่อนหมอศิริราชรุ่นเดียวกัน สร้างเป็นแฟนเพจชื่อว่า แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว ช่วยตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ให้กับคนไข้โดยไม่ได้คิดเงิน ผู้ตอบจะเป็นหมอเฉพาะทางด้านต่างๆ กว่า 30 ท่าน โดย สสส.เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน และเป็นจุดเริ่มต้นที่พัฒนาต่อยอดทำเป็นเว็บไซต์ อินโกราฟิก โมชั่นกราฟิก เผยแพร่ทางเพจ  

บริษัทไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายสมชัย สามพี่น้อง (เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส) นายมงคลพจน์ เกศนิธิวรกุล (ผู้จัดการโรงงาน) นางสาวจิตศุภางค์ สาริกบุตร (ผู้จัดการอาวุโส) นายนิคม สองคร (ประธานสหภาพ) นางพัศศ์ธีรา กิจจานุลักษณ์ (ผู้จัดการแผนกกิจกรรมสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์) นายนัฐพล วงศ์สุภา (หัวหน้าโครงการ“TNS Better Health Better Wellness (โครงการสุขภาพดี ทีเอ็นเอส มีสุข)”) และคณะทำงานโครงการ TNS อีก 6 คน ต้อนรับพี่เลี้ยงส่งเสริมสุภาพ (ดร.มุกดา ไชยมโน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบางปะกง) และทีมงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการที่สนับสนุนโดย สสส. (นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวศิริพร บุญฤทธิ์) ในการเยี่ยมชมโครงการ TNS เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทไทยนิปปอนฯ เป็นสถานประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมฯ และทุนสมทบจากบริษัทไทยนิปปอนฯ ด้วย โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (H2E; Health & Happy Enterprise) ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อพูดคุยและสอบถามถึงผลการดำเนินงานโครงการ TNB  พร้อมกับรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา อีกทั้งให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานร่วมกัน

ทีมพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ (Health Mentors) จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย นายประมวล โฆษิตชัยมงคล (สาธารณสุขอำเภอสามพราน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน) นายธงชัย พิมพ์ดี (นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม) นายสมพร สุวรรณ์เพ็ชร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลสามพราน) และนายพิทยพุฒ แก่นโต (ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทุ่มล้ม) ร่วมด้วยทีมงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการที่สนับสนุนโดย สสส. (นางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม และนางสาวพิมพ์นภา สินค้าเจริญ) เยี่ยมชมโครงการ “ชาวเกาะไร้ควัน ไร้บุหรี่ สุขภาพดีมีสุข” ที่บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 โครงการชาวเกาะไร้ควันฯ นี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมฯ และทุนสมทบจากบริษัทเทพผดุงพรฯ ด้วย โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึงพฤศจิกายน 2563 เพื่อดำเนินงานพัฒนาให้เป็นสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (H2E; Health & Happy Enterprise) ในการเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการชาวเกาะไร้ควันฯ ตลอดจนให้คำแนะนำ คำปรึกษา วิธีการและการสนับสนุนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

บริษัทมัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) นิคมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดย ดร.พิสุทธิ เลิศวิไล (กรรมการบริหารบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) นางสาวบุญรวม ไทยประเสริฐ (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล) นางสาวนันทิดา สังข์สีแก้ว (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และผู้รับผิดชอบโครงการมัลติแบกซ์สุขภาพดีมีสุข) พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการมัลติแบกซ์ฯ 15 คน ต้อนรับทีมงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการที่สนับสนุนโดย สสส. (นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวศิริพร บุญฤทธิ์) ในการเยี่ยมชมโครงการมัลติแบกซ์ฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทมัลติแบกซ์ฯ เป็นสถานประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมฯ และทุนสมทบจากบริษัทมัลติแบกซ์ฯ ด้วย โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (H2E; Health & Happy Enterprise) ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อพูดคุยและสอบถามถึงผลการดำเนินงานโครงการมัลติแบกซ์ฯ พร้อมกับรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา อีกทั้งให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานร่วมกัน

ทีมพี่เลี้ยงด้านสุขภาพ (Healthy Mentors) จากจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย นางวลีรัตน์ ใจสูงเนิน (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ) นางจิตภา แจ่มแป้น (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ) นางสาวสุภาวดี ไกรจิต และนางธันยพัท ศูทธ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านระมาศ) และโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการที่สนับสนุนโดย สสส. (นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวศิริพร บุญฤทธิ์) เยี่ยมชมโครงการ “SNN สุขภาพดีมีสุข” ของบริษัทเอสเอ็นเอ็นอุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมฯ และทุนสมทบจากบริษัทเอสเอ็นเอ็นฯ ด้วย โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทเอสเอ็นเอ็นฯ เป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (H2E; Health & Happy Enterprise) ในการเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อพูดคุยและสอบถามถึงผลการดำเนินงานโครงการ “SNN สุขภาพดีมีสุข” จะได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานร่วมกัน

บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ต้อนรับทีมพี่เลี้ยงด้านสุขภาพ (Health Mentors) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม (นางจริยาพันธ์ รุจิรัชกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนายธงชัย พิมพ์ดี นักวิชาการสาธารณสุข) และโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการที่สนับสนุนโดย สสส. (นางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม และนางสาวพิมพ์นภา สินค้าเจริญ) ในการเยี่ยมชมโครงการ “อินโดรามา สุขภาพดีมีสุข: IPI-NPT H2E” ซึ่งบริษัทอินโดรามาฯ เป็น 1 ใน 7 สถานประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมฯ และทุนสมทบจากบริษัทอินโดรามาฯ ด้วย โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (พ.ย. 62 - ต.ค. 63) จึงเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (H2E; Health & Happy Enterprise) ครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ บุหรี่ เหล้า อาหาร ออกกำลังกายและหนี้สิน ในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำ คำปรึกษา วิธีการและสนับสนุนด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (H2E) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้กำลังใจกับบริษัทอินโดรามาฯ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คุณวลีรัตน์ ใจสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย คุณกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และคุณศิริพร บุญฤทธิ์ เจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ บริษัท โกลบอล พลาสท์ จำกัด โดยมี คุณทนงศักดิ์ นนตกร กรรมการบริหารบริษัท และคณะทำงานของบริษัท ร่วมพูดคุย เพื่อสอบถาม ผลการดำเนินงานโครงการ GP สุขภาพดีมีสุข ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนข้อมูลในการสนับสนุนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อไป

พี่เลี้ยงด้านสุขภาพ (Health Mentors) ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เข้าช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สมัครใจเลิกบุหรี่ของบริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตามแผนการทำงานที่วางร่วมกันระหว่างพี่เลี้ยงด้านสุขภาพและคณะทำงานของสถานประกอบการในพื้นที่เดียวกันและจับคู่กัน จัดโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมลงพื้นที่ บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด โดยมี นายวิโรจน์ วงศ์รักษา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และคณะทำงานดำเนินงานโครงการ แปลนทอยส์สุขภาพดีมีสุข ร่วมพูดคุย เพื่อสอบถาม ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนข้อมูลในการสนับสนุนด้านเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อไป

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมพี่เลี้ยงด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลสระบุรี นำโดยนางพิรญาณ์ ปาสุวรรณ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา) เข้าพื้นที่บริษัทจระเข้ คอร์ปอเรเรชั่น จำกัด อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางร่วมกันระหว่างพี่เลี้ยงด้านสุขภาพและสถานประกอบการที่จับคู่กัน หลังจากที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดประชุมปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่-เหล้าโดยโรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) จังหวัดสระบุรี” และ “การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคลและโรงพยาบาลพี่เลี้ยง เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยการประชุมปฏิบัติการครั้งนั้นได้จัดให้มีช่วงการจับคู่เพื่อพบปะ พูดคุย และวางแผนการดำเนินการร่วมกันระหว่างพี่เลี้ยงด้านสุขภาพและสถานประกอบการที่อยู่พื้นที่เดียวกันในจังหวัดสระบุรี

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ ประกอบด้วย นายกษิณ แดงบาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นางอรวรรณ ชาครียสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำคลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลราชบุรี นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน และเจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด โดยมี นายจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหารบริษัท นางสาวสุภาพร แดงสา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer) และผู้แทนคณะทำงานของบริษัท ร่วมพูดคุย เพื่อสอบถาม ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนข้อมูลในการสนับสนุนด้านเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อไป

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ โดยมีท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ปี 50 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งทางสมาพันธ์เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมการสัมมนา “ไร้ควัน ไร้โรค ร่ำรวย คนแข็งแรง โรงงานมั่นคง คนไร้โรค โรงงานมั่งคั่ง”

 โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.) ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) จัดฝึกอบรม “กระบวนการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุขอย่างเป็นระบบ” เมื่อวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเขื่อนท่าทุ่งนาและศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ หรือคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ได้พัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง (บุหรี่ เหล้า) ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดีทางสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักต่อความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเอง คนรอบข้าง เกิดแรงบันดาลใจต่อการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.) ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) จัดฝึกอบรม “Health Mentor: ผู้ขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่-เหล้า” เมื่อวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเขื่อนท่าทุ่งนาและศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี การฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนปฐมบทของการพัฒนาศักยภาพให้กับพี่เลี้ยงด้านสุขภาพ (Health Mentor) ในการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่-เหล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับแรงบันดาลใจและวิเคราะห์ร่วมกันถึงคุณสมบัติสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยงด้านสุขภาพที่ดี และเพื่อจุดประกายและสร้างแรงจูงใจให้เห็นคุณค่างานของตนเองในฐานะพี่เลี้ยงด้านสุขภาพต่อการสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ

พี่เลี้ยงด้านสุขภาพ (Health Mentors) จากโรงพยาบาลสามพราน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.) และให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง รวมทั้งวิธีการลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สนใจและสมัครใจเลิกสูบบุหรี่ของบริษัทบีทาเก้น จำกัด ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 รวมพลังพี่เลี้ยงด้านสุขภาพ (Health Mentors) จากโรงพยาบาลนครชัยศรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางระกำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) เข้าพบผู้บริหารของทั้ง 3 บริษัท ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นายพิทูรย์ มาทวีโชติกุล บริษัท ซีเอ็นเอ็มอินดัสตรี้ จำกัด นายธัญยสิริ ชิวปรีชา บริษัท บีทีวายฟู๊ด จำกัด (บ้านทองหยด) และตัวแทนของนางปราณี วิจิตพาวรรณ บริษัทฐานธนาทรัพย์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานด้านสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 พี่เลี้ยงด้านสุขภาพ (Health Mentors) ของโรงพยาบาลห้วยพลู นำทีมโดยนางเพ็ญประภา ทักษิณา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของบริษัทไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุม “ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้การรับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอาทิตยาคาร เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพราน จังหวัดนครปฐม (เป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สมัครใจเลิกบุหรี่ของสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลบ้านสามพรานที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข) จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารหลังใหม่

โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการได้ดำเนินงานกับสถานประกอบการ และร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพ หน่วยงานด้านแรงงานและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง การร่วมออกบูธก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการถึงประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่สำคัญจังหวัดนครปฐมเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายที่มีการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

 โรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) ของจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่สถานประกอบกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพราน (รพ.สต.บ้านสามพราน) เข้าพื้นที่บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยเป็นพี่เลี้ยงช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สมัครใจเลิกสูบบุหรี่ นำทีมโดยนางจิติมา อินทรพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพราน ร่วมด้วยนายสมพร สุวรรณ์เพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลสามพราน ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงคอยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้กับ รพ.สต.บ้านสามพราน อีกทั้งสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ส่งนางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม ผู้ประสานงานโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; สสส.) เข้าร่วมดำเนินงานกับโรงพยาบาลพี่เลี้ยงซึ่งเป็นเครือข่ายกับโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดประชุมปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่-เหล้าโดยโรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) จังหวัดสระบุรี” และ “การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคลและโรงพยาบาลพี่เลี้ยง เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอุ่นไอรัก 1 และอุ่นไอรัก 2 ไออุ่น รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี

 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่-เหล้าโดยโรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) จังหวัดขอนแก่น” และ “การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคลและโรงพยาบาลพี่เลี้ยง เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Winner 8 และ Winner 7  โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน จังหวัดขอนแก่น

หมอประกิต ผนึกเครือข่ายสุขภาพ ชื่นชม รองนายกฯ อนุทิน แสดงจุดยืนไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ให้กำลังใจวอนรัฐบาลจริงจังแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า มอมเมาเยาวชนติดงอมแงม 11 ธ.ค. นี้ เครือข่ายแพทย์ เตรียมยื่นหนังสือเชียร์ “พี่หนู สู้ สู้” คงมาตรการคุมบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายเท่าบุหรี่มวน

Powered by MakeWebEasy.com