รายงานความเคลื่อนไหว

พี่เลี้ยงด้านสุขภาพ (Health Mentors) จากโรงพยาบาลสามพราน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.) และให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง รวมทั้งวิธีการลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สนใจและสมัครใจเลิกสูบบุหรี่ของบริษัทบีทาเก้น จำกัด ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 รวมพลังพี่เลี้ยงด้านสุขภาพ (Health Mentors) จากโรงพยาบาลนครชัยศรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางระกำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) เข้าพบผู้บริหารของทั้ง 3 บริษัท ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นายพิทูรย์ มาทวีโชติกุล บริษัท ซีเอ็นเอ็มอินดัสตรี้ จำกัด นายธัญยสิริ ชิวปรีชา บริษัท บีทีวายฟู๊ด จำกัด (บ้านทองหยด) และตัวแทนของนางปราณี วิจิตพาวรรณ บริษัทฐานธนาทรัพย์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานด้านสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 พี่เลี้ยงด้านสุขภาพ (Health Mentors) ของโรงพยาบาลห้วยพลู นำทีมโดยนางเพ็ญประภา ทักษิณา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของบริษัทไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุม “ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้การรับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอาทิตยาคาร เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพราน จังหวัดนครปฐม (เป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สมัครใจเลิกบุหรี่ของสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลบ้านสามพรานที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข) จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารหลังใหม่

โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการได้ดำเนินงานกับสถานประกอบการ และร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพ หน่วยงานด้านแรงงานและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง การร่วมออกบูธก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการถึงประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่สำคัญจังหวัดนครปฐมเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายที่มีการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

 โรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) ของจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่สถานประกอบกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพราน (รพ.สต.บ้านสามพราน) เข้าพื้นที่บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยเป็นพี่เลี้ยงช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สมัครใจเลิกสูบบุหรี่ นำทีมโดยนางจิติมา อินทรพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพราน ร่วมด้วยนายสมพร สุวรรณ์เพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลสามพราน ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงคอยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้กับ รพ.สต.บ้านสามพราน อีกทั้งสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ส่งนางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม ผู้ประสานงานโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; สสส.) เข้าร่วมดำเนินงานกับโรงพยาบาลพี่เลี้ยงซึ่งเป็นเครือข่ายกับโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดประชุมปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่-เหล้าโดยโรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) จังหวัดสระบุรี” และ “การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคลและโรงพยาบาลพี่เลี้ยง เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอุ่นไอรัก 1 และอุ่นไอรัก 2 ไออุ่น รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี

 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่-เหล้าโดยโรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) จังหวัดขอนแก่น” และ “การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคลและโรงพยาบาลพี่เลี้ยง เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Winner 8 และ Winner 7  โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน จังหวัดขอนแก่น

หมอประกิต ผนึกเครือข่ายสุขภาพ ชื่นชม รองนายกฯ อนุทิน แสดงจุดยืนไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ให้กำลังใจวอนรัฐบาลจริงจังแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า มอมเมาเยาวชนติดงอมแงม 11 ธ.ค. นี้ เครือข่ายแพทย์ เตรียมยื่นหนังสือเชียร์ “พี่หนู สู้ สู้” คงมาตรการคุมบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายเท่าบุหรี่มวน

วันที่ 11 ธันวาคม 2562  สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าพูดคุย หารือแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับจังหวัด ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ชลบุรีปลอดบุหรี่ด้วยวัยทำงานในสถานประกอบการ” ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชวน ช่วย เลิกบุหรี่”  (ดำเนินงานโดย โครงการจัดการความรู้และสื่อสารการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจชวนและช่วยเลิกบุหรี่) ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพงศ์ขจร ศุภสิริวิทยา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลพุทธมณฑลลงพื้นที่ติดตามการเลิกบุหรี่ของพนักงานบริษัทแสงชัยพรีซิชั่น จำกัด ร่วมกับนางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม เจ้าหน้าที่จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดประชุมปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยโรงพยาบาลพี่เลี้ยง และ การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคล โรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่ เหล้าในสถานประกอบการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดค่ายฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุขในสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 25 สถานประกอบการ ซึ่งส่งตัวแทนคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข รวมทั้งสิ้น 46 ท่าน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนเจ้าหน้าที่โครงการฯจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) เข้าร่วมออกบูธในงานประชุม "การพัฒนาเครือข่ายคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ (คลินิกโรคจากการทำงาน) ระยะที่ 13" ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

นที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมปฏิบัติการบทบาทและแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสาคร

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) จัดสัมมนา “บริการช่วยเลิกบุหรี่กับการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่” ให้กับสถานประกอบการทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; สสส.) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จัดประชุมปฏิบัติการ “บทบาทและแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการ โดยสถานพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors)” และ “การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคล และสถานพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ห้องบงกชรัตน์ บี และห้องบุษบงกช บี

โรงพยาบาลสามพรานจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำหรับการเป็นพี่เลี้ยง (Health Mentors) ช่วยเลิกบุหรี่ให้แก่แรงงานในสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; สสส. ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม; ส.พ.ส.)

โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมแบบปรึกษาหารือ แนวทางและกลไกการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

Powered by MakeWebEasy.com