รายงานความเคลื่อนไหว

ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าพบผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมปลอดบุหรี่และการเป็นหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ แรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ได้มีการจัดกิจกรรม KICK OFF ประกวดคลิปวีดีโอภายใต้หัวข้อ “แรงงานสุขภาพดีด้วยสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่” เพื่อเป็นการจุดประกายขยายกระแสในประเด็นปัญหาบุหรี่ไม่ได้เป็นแค่ปัญหาแค่สุขภาพเท่านั้น หากมองให้กว้างขึ้นจะพบว่าปัญหาจะเกี่ยวข้องไปถึงในแง่สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบในระดับโลก ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่มีเป้าหมายเดียวกับ องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) ที่ได้ประกาศประเด็นการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ไว้ว่า “ยาสูบ:ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”

ทีมงาน ส.พ.ส ดำเนินการให้คำแนะนำสถานประกอบการ ที่มีความพร้อมและเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงาน เน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการให้ปลอดบุหรี่เป็นลำดับแรก

ทีมงานโครงการฯ เร่งคืนข้อมูลเกี่ยวกับผลการสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนักงานในสถานประกอบการ แก่ตัวแทนคณะทำงานให้สถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการสำรวจกว่า 60 แห่ง พร้อมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับผลการสำรวจสถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนให้แรงงานสุขภาพดี

ทีมงาน ส.พ.ส ร่วมได้รับความร่วมมือ จาก สสค.พระนครศรีอยุธยาและสสค.สมุทรสาคร จัดประชุมชี้แจงฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสถานประกอบการ สู่การทำงานอย่างเป็นระบบ ภายใต้หัวข้อ Start Strong “ขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีเริ่มต้นอย่างไร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรสาคร

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นำโดย นายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการฯและทีมงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) โดยการเข้าพบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือกับนายชัยวัฒน์  อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมด้วยนางนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายรัฐธรรมูญ สืบถิ่น นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ โดยประเด็นในการหารือนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างโครงการฯ และภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการขยายการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานสู่สถานประกอบการในพื้นที่ พร้อมกันนั้นยังมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประชุมพบปะพูดคุยระหว่างโครงการและสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2565 นี้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ได้รับเชิญให้ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมสัมมนา “Happy Workplace Forum 2022: The Future of workplace well-being”

 วันที่ 11 มีนาคม 2565 ทีมงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ที่ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมกับคุณวันชัย สุวรรณมณี ตัวแทนเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (คสส.) และสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าพบ นางสาวสุวดี ทวีสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพบปะหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางในการสานความร่วมมือระหว่างโครงการฯ และหน่วยงานด้านแรงงานในพื้นที่ เพื่อเสริมกลไกและสร้างพลังในการขับเคลื่อนสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สู่สถานประกอบการที่มีแรงงานสุขภาพดี ปลอดบุหรี่ เหล้าต่อไป

ทีมงาน ส.พ.ส จัดประชุมชี้แจงฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสถานประกอบการ สู่การทำงานอย่างเป็นระบบ ภายใต้หัวข้อ Start Strong ขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีเริ่มต้นอย่างไร จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ภาคอีสาน

“Start Strong” เริ่มต้นด้วยความเข้าใจ สู่การทำงานอย่างเป็นระบบ คณะทำงานจากสถานประกอบการใหม่ (ที่ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ Start Strong “ขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีเริ่มต้นอย่างไร

เริ่มต้นด้วยความเข้าใจ สู่การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ คณะทำงานจากสถานประกอบการกว่า 70 แห่ง เปิดฤกษ์ Kick off ร่วมประชุมในหัวข้อ Start Strong “ขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีเริ่มต้นอย่างไร” เพื่อเข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนสู่สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพสู่เป้าหมายแรงงาน เลี่ยงปัจจัยเสี่ยง สร้างเสริมปัจจัยบวก นำสู่แรงงานสุขภาพดี มีความสุข

31 มกราคมนี้ ถือเป็นวันสิ้นสุดการรวบรวมแบบสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับหนึ่งเดือนที่ผ่านมากับการทำแบบสำรวจโครงการศึกษาสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นับได้ว่าเป็นเดือนแห่งความร่วมมือระหว่างคณะทำงานและพนักงานของตนเอง

เดินหน้ามาถึงช่วงปลายเดือน มกราคม กันแล้วสำหรับโครงการศึกษาสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของแรงงานสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ขณะนี้มีการทำแบบสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ฯแล้วกว่า 80% จากพนักงานกว่า 10,000 คน ในสถานประกอบการทั้งหมด 50 แห่งแล้ว

โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการสนับสนุนสื่อให้กับสถานประกอบการที่ร่วมขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีกับทางโครงการฯ

เริ่มแล้ว! การสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนักงานในสถานประกอบการ กว่า 50 แห่ง เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลสู่การนำไปขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทีมงาน ส.พ.ส ร่วมจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ เทคนิคการ ลด ละ เลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์” ในการอบรม Health Laeder โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานครวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยคุณเลิกบุหรี่ได้ในสถานการณ์นี้ คือการลดจำนวนบุหรี่ที่สูบลง เลิกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีคำว่าสาย เพื่อตัวคุณเองและคนรอบข้าง

ทีมโครงการฯ ส.พ.ส. ร่วมกับคณะทำงานหลัก ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำรวจ โครงการศึกษาสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการ ผ่านระบบZoom ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปี 2564 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญไว้ว่า “COMMIT TO QUIT” สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดคำขวัญไว้ว่า “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”  และมีภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงาน สนับสนุน ขับเคลื่อนการควบคุมการสูบบุหรี่ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างกระแสสังคมและรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่  ซึ่งในกลุ่มสถานประกอบการเป็นอีกเครือข่ายที่สำคัญ เพราะกลุ่มวัยที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดจะอยู่ในช่วงกลุ่มวัยทำงาน ประกอบกับสถานการณ์ช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยิ่งทำให้ผู้สูบบุหรี่ และไม่สูบแต่ได้รับควันบุหรี่มือ 2 มือ 3 เสี่ยงต่อการรับเชื้อ และหากติดก็จะทำให้อาการรุนแรงมากกว่าปกติหลายเท่า ดังนั้นจึงเกิดการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกของเครือข่ายสถานประกอบการ

 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มอบหมายให้นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม ผู้ประสานงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ยาสูบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับจังหวัดเครือข่าย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดเครือข่ายได้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในระดับจังหวัด และต่อยอดความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ดังกล่าว ในรูปแบบของการถอดบทเรียนจากผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านสุขภาพทั้งระดับนโยบาย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) และระดับปฏิบัติการ (โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ในจังหวัดเครือข่ายสู่ต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับจังหวัดที่กลายเป็นโมเดล คู่มือหรือแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดเครือข่ายต่อไป

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ดำเนินโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมผลักดันการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ยาสูบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจัด “ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2563” ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องวัชรีรมยา ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ และกำหนดเข้าเยี่ยมสถานประกอบการในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดย สสส.

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ดำเนินโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.) ร่วมกับจังหวัดเครือข่ายนครปฐมทั้งหน่วยงานด้านสุขภาพและหน่วยงานด้านแรงงาน มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มีท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมเป็นประธานคณะอนุกรรมการ ครั้งนี้นางปภาพร นิลพัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมารับตำแหน่งใหม่ นางจริยาพันธ์ รุจิรัชกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และนางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม ผู้ประสานงานโครงการ จึงเข้าพบท่านสวัสดิการฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งปรึกษาและเรียนเชิญท่านเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดจัดประชุมวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

Powered by MakeWebEasy.com