รายงานความเคลื่อนไหว

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมพลังสถานประกอบการต้านบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า ชู 73 สถานประกอบการปลอดบุหรี่ ผ่านเกณฑ์ประเมิน ขยายเครือข่ายสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 4,000 กว่าแห่งทั่วไป ขับเคลื่อนแรงงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี เตือนวัยแรงงานสูบบุหรี่หนักสุด 21% ตายจากบุหรี่ 8 หมื่นคน สูญเสียทางเศรษฐกิจ 3.5 แสนล้านบาท ชี้ลุงทุนงานควบคุมบุหรี่ 1 บาท ได้ผลตอบแทนคืน 2.53 บาท

วันที่ 28 เมษายน 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย นางสาวกฤตพร พรมสี ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯและทีมงาน ได้รับเชิญจาก บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ให้เข้าร่วมติดตามผลการเลิกบุหรี่ของพนักงานในบริษัท  รวมถึงการให้กำลังใจกับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่และคณะทำงานขับเคลื่อนสู่สถานประกอบการปลอดบุหรี่

วันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยนางสาวสายธารา สมคิด ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯและทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้คำแนะนำและเผยแพร่สื่อความรู้ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง บุหรี่/เหล้า ในสถานประกอบการ โดยเนื้อหาเน้นไปที่การให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการประเด็นบุหรี่/เหล้า พร้อมทั้งแจกสื่อความรู้ อาทิ หนังสือถอดรหัสสถานประกอบการปลอดบุหรี่/เหล้า โปสเตอร์ แผ่นพับ ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร

โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการปลอดบุหรี่” ที่มีการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ด้วยการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ (บุหรี่) และประสงค์เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว

ในวันที่ 7 เมษายน 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการประเมินสถานประกอบการบางส่วนที่ส่งแบบประเมินการเข้าร่วมสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ผ่านทางระบบออนไลน์(ZOOM )

     ในวันที่ 6 เมษายน 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการประเมินสถานประกอบการบางส่วนที่ส่งแบบประเมินการเข้าร่วมสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM )

ในวันที่ 5 เมษายน 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการประเมินสถานประกอบการบางส่วนที่ส่งแบบประเมินการเข้าร่วมสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM )

ในวันที่ 4 เมษายน 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยนายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการ ร่วมกับนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่ตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยเข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จังหวัดเลย

ในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยนายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ และนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากจังหวัดสงขลา คุณอรรถพงศ์ เพ็ชร์สุวรรณ ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ คุณอภิชนม์ แก้วมณี ตัวแทนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่ตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ของบริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด

ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยนายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณรัฐธรรมนูญ สืบถิ่น ตัวแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมภาคีเครือข่ายจากสสส. คุณส่องแสง ธรรมศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติหรือสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่ตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 - 11.00 น. โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ นำโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ และนายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการ ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เข้าร่วมติดตามโครงการสนับสนุนการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด จ.ราชบุรี โดยมี รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร ประธานอนุกรรมการฝ่ายแรงงานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยนายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา คุณนพดล กมลกลาง หัวหน้างานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งคุณกิติญารัตน์ สามงามเอี่ยม ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่ตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยช่วงเช้าเข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท Index livingmall สาขานครราชสีมา ต่อด้วยในช่วงบ่ายเข้าตรวจประเมินการดำเนินงานของบริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จํากัด ซึ่งหน่วยงานและสถานประกอบการทั้งสองแห่งได้ดำเนินงานกิจกรรมที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะในประเด็นของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังรุกล้ำเข้ามาในสถานประกอบการ ตลอดจนได้มีการสัมภาษณ์ พนักงานที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่คิดจะเลิกบุหรี่ ซึ่งสถานประกอบการทั้งสองแห่งให้ความร่วมมือและการต้อนรับอย่างอบอุ่น อีกทั้งยังพาเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆด้านในสถานประกอบการ

วันที่ 24 มีนาคม 2566 ทีมโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมกับภาคีเครือข่าย นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ บุญทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี นางยุพิน กีรติพงศ์พันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพานทอง นางสาวศศิประภา หอมหวล นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม นักวิชาการอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงานให้ปลอดบุหรี่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยเข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานสถานประกอบการบริษัท เอ็มพีเจ โลจิสติกส์ จำกัดและบริษัท เอ็มพีเจ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งคณะทำงานได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการร่วมขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะพนักงาน

วันที่ 24 มีนาคม 2566 ทางทีมโครงการฯ นำโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมกับทีมงาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่

 วันที่ 23 มีนาคม 2566 ทีมโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมกับภาคีเครือข่าย นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ บุญทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี นางยุพิน กีรติพงศ์พันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพานทอง นางสาวศศิประภา หอมหวล นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม นักวิชาการอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงานให้ปลอดบุหรี่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่

   วันที่ 22 มีนาคม 2566 ทางทีมโครงการฯ นำโดย นายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมกับทีมงาน และ นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม นักวิชาการอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงานให้ปลอดบุหรี่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมผู้ประสานงานโครงการฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยเข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบแนะแนวทางขับเคลื่อนวิทยาลัยอาชีวะปลอดบุหรี่” 2566 ณ ศูนย์รวมตะวันและเขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี มีคณะบริหารและครูอาจารย์จาก 19วิทยาลัยรวมแล้ว 40 คนเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์เครือข่ายครูอาชีวะเพื่อหารูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนสู่วิทยาลัยอาชีวะปลอดบุหรี่

ทีมโครงการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการร่วมกับ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ(สายด่วนเลิกบุหรี่1600) และสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ พร้อมให้กำลังใจคณะทำงานของสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยมี นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีและผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีปลอดบุหรี่” เนื่องจากทางโครงการฯได้เล็งเห็นถึงปัญหานักสูบหน้าใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีแนวโน้มการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลไปถึงสุขภาพแรงงานและมีผลกระทบต่อผลิตผลของสถานประกอบในระยะยาวได้ จึงได้มุ่งเป้าในประเด็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2566 ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยผู้ประสานงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดนครปฐม นำโดยนางสาวนฤมล บุญมี ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม นางจริยาพันธ์ รุจิรัชกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสุณี พลอยดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงโรงพยาบาลนครปฐมและโรงพยาบาลพุทธมณฑล ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่ตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทสวัสดี พลาสติก(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทมาลีกรุ๊ป จำกัด ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมผู้ประสานงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดนครปฐม นำโดยนางสาวนฤมล บุญมี ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม นางจริยาพันธ์ รุจิรัชกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางหนึ่งหทัย เพชรแอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงโรงพยาบาลห้วยพลูและโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่ตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด และบริษัททีเอฟพี อินดัสเตรียล จำกัดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ในวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.00-15.30 น. โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) ได้จัดประชุมสัมมนา “บุหรี่ไฟฟ้า...ภัยซ่อนเร้นในสถานประกอบการ” และ การประชุมชี้แจง แนวทางการประเมิน “สถานประกอบการปลอดบุหรี่” ขึ้น ณ ห้องประชุม กินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ อันจะนำไปสู่การรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร รวมทั้ง เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการรับมือกับนักสูบหน้าใหม่ที่จะหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า และรับมือกับบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังแปลงร่างเข้าสู่สังคมไทยในภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งในสถานประกอบการด้วย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุม อมาแรนธ์ บี โรงแรมอมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ สืบเนื่องจากโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ โดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 3 และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 10 รวมถึงสถาบันควบคุมโรคเขตเมือง ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างการรับรู้และสร้างเครื่องมือช่วยให้สถานประกอบการปลอดภัยจากควันบุหรี่ พร้อมทั้งได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมการสูบบุหรี่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่เกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนักงานและส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “กฎหมายบุหรี่...เครื่องมือช่วยให้ที่ทำงานปลอดภัยและปลอดควัน” ครั้งที่ 3 ให้กับสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งตัวแทนผู้จัดการโครงการฯเข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้ดำเนินงานโครงการฯ ประเด็นด้านแรงงาน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมยาสูบในระดับชุมชน จัดโดยโครงการหนุนเสริมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ (พศย.) ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานควบคุมยาสูบในชุมชน พร้อมกับกำหนดแนวทางการบูรณาการและหนุนเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีในระดับชุมชน ส่วนกลางและสสส.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้