รายงานความเคลื่อนไหว

     ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว ร่วมด้วยทีมงานพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม และ ภญ.ณัฏฐธิดา หาญสุรีย์ เข้าเยี่ยมบริษัทไททัน สปอร์ตแวร์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น ในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหาหรืออุปสรรค และให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการวางแผนการลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของบริษัท

พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลนครปฐม นำโดยนางสาวอัญชัญ จันทราภาส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จัดพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ณ บริษัทโตโยต้านครปฐม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ทีมงาน ส.พ.ส. (สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม) ร่วมเป็นเกียรติและมอบเสื้อที่ระลึกให้กับบุคคลต้นแบบที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.)

    สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจัด “ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2563” ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องอภิรมย์ฤดี ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ รวมทั้งกำหนดแผนการติดตามเยี่ยมสถานประกอบการในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดย สสส.

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเสวนา การดำเนินการ อปท. สถานศึกษา สถานประกอบการ ปลอดบุหรี่ ในงาน การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรงเรียน โรงงาน ท้องถิ่น ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม 100 คน ประกอบไปด้วย ผู้แทนที่เกี่ยวข้องของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ สถานศึกษา และสถานประกอบการในจังหวัด

 ทีมพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจังหวัดนครปฐม (เครือข่ายที่ร่วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดย สสส.) เป็นทีมที่เข้มแข็งประกอบด้วยหน่วยงานด้านสุขภาพในจังหวัดร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกัน อย่างเช่นการจัดกิจกรรมช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ที่ รพ.สต.บางระกำ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลนครชัยศรี และ รพ.สต.บางระกำ ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของบริษัทซีเอ็นเอ็มอินดัสตรี้ส์ จำกัด (สมาชิกโครงการฯ) และ อสม. ที่ รพ.สต.บางระกำ อยู่ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนายพนม กะสิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำด้วย

 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หรือ 1600 สายเลิกบุหรี่ จัดประชุมบูรณาการบริการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างความชัดเจนในการบูรณาการและแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่จากบริการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ นำไปสู่การปฏิบัติที่ทำให้กลุ่มวัยทำงานในสถานประกอบการเข้าถึงการช่วยเลิกบุหรี่มากขึ้น และส่งผลให้อัตราการสูบบุหรี่ของวัยทำงานลดน้อยลง

ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว ร่วมด้วยพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพหรือ Health Mentor ของบริษัทคือนางมนทกานต์ คงเกลี้ยง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลเสาไห้เข้าเยี่ยมบริษัทมากอตโต จํากัด สาขาหัวปลวก จังหวัดสระบุรี ในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 -17.00 น. เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหาหรืออุปสรรค และให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการวางแผนการลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของบริษัท

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี เป็นการสถานประกอบการ (รัฐวิสาหกิจ) ที่เพิ่งสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สืบเนื่องมาจากนางสาวภูมิทิพย์ กูบโคกกรวด นักวิชาการ 6 สภก. หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป ได้รับการประสานงานจากทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว โดยนางสาวภุมิทิพย์ได้เห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงาน ตั้งแต่ครั้งทำงานที่ อ.ส.ค. ขอนแก่น โดยสมัครและเริ่มดำเนินการทันที ทางทีมโครงการจึงสบโอกาสเข้าเยี่ยม อ.ส.ค.ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. เพื่อพูดคุยถึงการดำเนินงานร่วมกัน รับทราบปัญหาหรืออุปสรรค และให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการวางแผนการลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของ อ.ส.ค.ภาคกลาง

ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว เข้าเยี่ยมบริษัทเอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 -16.00 น. เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหาหรืออุปสรรค และให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการวางแผนการลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของบริษัท

ทีมงานจากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร (สยส.) นายกชกร ศุภกาญจน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวณิชาภัทร อินลังกา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว ร่วมกับพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากศูนย์บริการสาธารณสุข 41 (ศบส.41) นายวีระศักดิ์ หินกอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางสาวกนกวรรณ หลงกลาง นักวิชาการสาธารณสุข เข้าเยี่ยมการท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ (Health Mentors) นำโดยนางสาวน้ำเพชร มาตาชนก พยาบาลอาชีวอนามัย และทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลบางพลี พน้อมด้วยทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) โดยนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวพิมพ์นภา สินค้าเจริญ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดย (สสส.)) เข้าเยี่ยมบริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด โดยมีเชาว์เลิศ ลีลาศวัฒนกุล รองกรรมการบริหาร นายอภิชาติ ปานทอง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯระดับวิชาชีพ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) พร้อมด้วยผู้แทนคณะทำงานของบริษัท 8 คน ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาวะที่ดีคนทำงาน ร่วมกันของบริษัทฯ โรงพยาบาลบางพลี และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.)

ทีมพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ (Health Mentors) จังหวัดสมุทรปราการ จากสถาบันราชประชาสมาสัย โดยมีนางสาวเดือนเพ็ญ บุญเปรม (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) และนางสาวณัฐกาญจ์ แก้วประดับ (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) พร้อมด้วยทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ประกอบด้วย นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการ (โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.)) เข้าเยี่ยมบริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จํากัด เพื่อร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดบุหรี่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งการต่อยอดการดำเนินงานที่จะนำไปสู่สถานประกอบการปลอดบุหรี่ต้นแบบ    

 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) โดยนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย นายปริญญา กระจ่าง แกนนำคณะทำงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ต้นแบบ เข้าเยี่ยม บริษัท สหปลื้ม จำกัด โดยมีนางกานดา ปลื้มปิยธรรม (ผู้แทนฝ่ายบริหาร) นางสาวกาญจนา ช่วงอรุณ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) และคณะทำงาน 6 คน ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงาน โครงการ “สหปลื้มร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่”

 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) โดยนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวพิมพ์นภา สินค้าเจริญ ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าเยี่ยมบริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด โดยมีนางกุสุมา วิเศษ (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล) พร้อมด้วยผู้แทนคณะทำงานของบริษัท 3 คน ให้การต้อนรับทีมงานและร่วมพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กับพนักงานในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ประกอบด้วยนางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการ “ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่”เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.) ในงาน “พิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบโครงการ SHAP ประจำปี 2562” ณ ห้อง Mayfair Grand Ballroom โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาทีมพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ (Health Mentors) จากโรงพยาบาลราชบุรี นำโดยนางสาวอรวรรณ ชาครียสกุล (พยาบาลวิชาชีพ) พร้อมด้วยทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าเยี่ยมบริษัท ทรัยแทคท์ จำกัด เพื่อพบปะ พูดคุย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ และให้กำลังใจผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และขอเยี่ยมชมพื้นที่โดยรวมที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมสร้างส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน

     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.30-17.30 น. ทีมพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ (Health Mentors) จากสถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนางสาวเดือนเพ็ญ บุญเปรม (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) และนางสาวณัฐกานต์ แก้วประดับ (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) พร้อมด้วยทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ประกอบด้วยนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว (ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดย สสส.) เข้าเยี่ยมบริษัทยู แอล พริ้นติ้ง แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด เพื่อร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในบริษัทที่ผ่านมา และการพัฒนาไปสู่สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขต่อไป     

ทีมพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ (Health Mentors) จากโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นำโดยนายนพพร ทัพอยู่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดตามการลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สมัครใจเลิกบุหรี่ของบริษัทโรงพิมพ์นิยมกิจ (1994) จำกัด จังหวัดราชบุรี การติดตามดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเลิกบุหรี่ตามแผนการดำเนินงานที่วางร่วมกันระหว่างพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพกับบริษัท ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด (สาขาชัยพฤกษ์) เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมีการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพให้กับพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้นายวิวัตน์ หุ่นไธสง ผู้จัดการแผนกอาวุโส / บุคคลและธุรการ พร้อมด้วยนายวัลลภ ธัญธนาพงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการ และนางสาวรัตติกาล นุ่มละมูล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ และผู้แทนคณะทำงานของบริษัท 2 คน เปิดบ้านต้อนรับทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ประกอบด้วยนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวพิมพ์นภา สินค้าเจริญ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. เพื่อร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด (จังหวัดปทุมธานี) โดยนายธรธร ศิริกัลยรัตน์ ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและบริหารงานธุรการ (Human Resources & Administration Manager) พร้อมด้วยนางสาวฐิติกา แสงสายัณห์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer) ในฐานะผู้ดูแลโครงการของบริษัท และผู้แทนคณะทำงานของบริษัท 2 คน ได้ต้อนรับกับทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) โดยนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวพิมพ์นภา สินค้าเจริญ ในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และร่วมพูดคุยถึงการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งนี้ทีมงาน ส.พ.ส. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเป็นสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 -12.00 น.

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ทีมงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม นางสาวพิมพ์นภา สินค้าเจริญ และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว) โดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เยี่ยมชมโครงการลด-ละ-เลิกการสูบบุหรี่ของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในการนี้มีนายณัฐพัฒน์ พงศาธิรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท นายสวัสดิ์ วงษ์คำซาว ผู้จัดการแผนกอบรมและบริการ และเป็นผู้จัดการโครงการของบริษัท พร้อมคณะทำงานโครงการของบริษัท รวม 9 คน ให้การต้อนรับทีมงานโครงการฯ เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ ที่จะนำไปสู่การดำเนินงานโครงการของบริษัทได้อย่างแท้จริง

ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่-เหล้า” ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีสถานประกอบการต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ดำเนินการลด ละ เลิกบุหรี่-เหล้ามาอย่างต่อเนื่องและเคยได้รับโล่หรือประกาศเกียรติคุณจากโครงการก่อนหน้านี้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ 22 แห่ง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม Rose Corner สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม

นางสาวนัทอร ศรีนคร เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทแปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด เล่าถึงโครงการ “แปลนทอยส์สุขภาพดีมีสุข” เป็นโครงการที่ดำเนินงานพัฒนาให้เป็นสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (H2E; Health & Happy Enterprise) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทุนสมทบจากบริษัทเองด้วย

 ทีมพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ (Health Mentors) จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย นางจริยาพันธ์ รุจิรัชกุล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมด้วยนายมนัส ธีระรังสิกุล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) นางสาวสุกัญญา เพ็งพาจร (นักวิชาการสาธารณสุข) นางสาวเสาวณี อุบลราช (นักวิชาการสาสาธารณสุข) จากโรงพยาบาลบางเลน และนางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม ผู้ประสานงานโครงการ (โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.)) ได้เข้าร่วมชี้แจงและทำความเข้าใจในการดำเนินการลด ละ เลิกบุหรี่ที่บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด ตั้งอยู่ในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นช่วงของการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ทางโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนโดย สสส. จึงได้ผลิตชุดสื่อนิทรรศการและจัดส่งไปยังหน่วยงานด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 9 จังหวัดเครือข่าย เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ (Health Mentors) ใช้ประกอบกิจกรรมลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ แต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพไม่สามารถจัดกิจกรรมในสถานประกอบการได้ จึงได้จัดแสดงชุดสื่อนิทรรศการนี้นำร่องที่หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลนครปฐม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

ในนามโครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพขอขอบคุณทุกๆสถานประกอบการ ภาคีเครือข่าย และพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ (Health Mentor) หน่วยงานด้านสุขภาพ ที่ร่วมสนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ และโครงการฯจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนการดำเนินงานของสถานประกอบการปลอดบุหรี่ต่อไป

 “ใกล้มือหมอ” คือ แอปพลิเคชันที่สามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้น โดยแสดงผลของโรคที่มีความเสี่ยง 3 อันดับแรก มีความแม่นยำประมาณ 70-80% ประชาชนทั่วไปสามารถนำข้อมูลความรู้ของโรคนั้นมาใช้ดูแลสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น และไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้อย่างถูกต้องต่อไป โดย ร.อ.นพ.อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ผู้จัดการโครงการเครือข่ายผู้อภิบาลสุขภาพใกล้ชิดหมอทางไกล ด้วยแอปพลิเคชัน เล่าถึงความเป็นมาของแอปพลิเคชัน “ใกล้มือหมอ” ว่า  ปี 2557 หมอได้มีความคิดจะทำระบบการแพทย์ออนไลน์ โดยได้ร่วมมือกับเพื่อนหมอศิริราชรุ่นเดียวกัน สร้างเป็นแฟนเพจชื่อว่า แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว ช่วยตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ให้กับคนไข้โดยไม่ได้คิดเงิน ผู้ตอบจะเป็นหมอเฉพาะทางด้านต่างๆ กว่า 30 ท่าน โดย สสส.เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน และเป็นจุดเริ่มต้นที่พัฒนาต่อยอดทำเป็นเว็บไซต์ อินโกราฟิก โมชั่นกราฟิก เผยแพร่ทางเพจ  

Powered by MakeWebEasy.com