รายงานความเคลื่อนไหว

ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ :พัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ จัดโดย สำนักงานประกันสังคม ณ บริษัท บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

จากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร

เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบูรณาการการดำเนินงานสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง บุหรี่ทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมองโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2561 ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ และทีมงานได้เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการบูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์  อุปนายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม/ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ และทีมงาน ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสถานประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย กรมควบคุมโรค ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Powered by MakeWebEasy.com